Suomen opinto-ohjaajat ry:n kannanotto koskien ammatillisten perustutkintojen opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien 1 osp arviointia

20.11.2020 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n kannanotto koskien ammatillisten perustutkintojen opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien 1 osp arviointia 

Suomen opinto-ohjaajat ry haluaa tuoda esille pitkään jatkuneen epäkohdan toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opinto-ohjauksen arvioinnissa. Ammatillisten perustutkintojen opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien 1 osp arviointi on koettu epäoikeudenmukaiseksi koko sen olemassaolon ajan. Nykyisten ohjeiden mukaan opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet tulee arvioida yhteisten tutkinnon osien arvioinnin mukaisesti asteikolla 1-5. Lukion vastaava kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Opinto-ohjaajat ovat olleet useita kertoja yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön ja Opetushallitukseen, joista on annettu ymmärtää, että virheet tullaan myöhemmin korjaamaan heti tilaisuuden tullen. Kuitenkin kun esim. Opetushallituksen järjestämässä yhteiskunta- ja työelämäosaamisen -tutkinnon osan perusteluonnoskeskustelussa 19.10.2020 asia nostettiin esille, tilaisuuden vetäjän käsityksen mukaan asiasta ei ole kukaan puhunut syksyn 2018 jälkeen. Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet sisältyvät kyseiseen kokonaisuuteen.

Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevät opinto-ohjaajat kokevat erittäin haastavana arvottaa eri opiskelijoiden urasuunnitelmia tai sen tekotaitoja keskenään huomioiden kuitenkin opiskelijan oma persoona ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Jos opiskelija on hyvin työorientoitunut eikä perehdy aktiivisesti jatkokoulutusmahdollisuuksiin, ei hänelle nykyohjeistuksen mukaan voisi antaa opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opinnoista kiitettävää arvosanaa. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kuitenkin kouluttaa ihmisiä ensisijaisesti työelämään unohtamatta jatko-opintoväyliä. Tällä hetkellä aika moni (on oppilaitoskohtaisia eroja) ammatillisen koulutuksen opiskelija saa opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksista yleensä saman arvosanan kuin kaikki opiskelukollegat samassa oppilaitoksessa esim. K5. On myös hyvin arveluttavaa, että jatko-opintoihin pyrittäessä tämä opintojakso lasketaan mukaan keskiarvoon, jolla pyritään ammattikorkeakouluun.

Lisäksi valtakunnallisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeistuksien mukaisesti lukion 2. kurssi voidaan tunnustaa lukion opo2 kurssista. Tätä ei voida käytännössä tehdä, koska lukiolaisella ei ole siitä arvosanaa. Suomen opinto-ohjaajat ry pitää tärkeänä, että toisella asteella ei anneta numeerista arviointi opinto-ohjauksesta, sillä arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä. Jokainen opiskelija asettaa itselleen omat tavoitteensa, joiden toteutumista ohjauksessa seurataan.

Nyt on tekeillä uudet kriteerit yhteisiin ammatillisen koulutuksen tutkinnon osiin, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. Suomen opinto-ohjaajat ry ehdottaa, että jatkossa kaikki toisen asteen opiskelijat arvioidaan samalla tavalla opinto-ohjaukseen liittyvien opintojen osalta eli hyväksytty / hylätty asteikolla. Jatko-opintoihin pyrkiminen ei voi olla kiinni opinto-ohjauksen arvosanasta, kuten se nyt voi olla.

Lisätietoja asiasta antaa puheenjohtaja Sirpa Puikkonen, ammatillisen koulutuksen toimikunta, sirpa.puikkonen@gradia.fi, p. 040 341 6164.

 

 

 

LIITE:

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp, pakolliset osaamistavoitteet

Omien kiinnostuksen kohteiden, mahdollisuuksien ja tuen tarpeiden tunnistaminen

Opiskelija

 • seuraa oman oppimisensa edistymistä ja osaamisensa hankkimista tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen
 • tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja omia ammatillisia mahdollisuuksiaan
 • selvittää ja tunnistaa omia vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan säännöllisesti

Tutkintoa ja uraa koskevien valintojen tekeminen

Opiskelija

 • selvittää itselleen sopivia vaihtoehtoja oman urasuunnitelmansa tueksi käyttäen erilaisia tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja
 • tietää oman tutkinnon muodostumisen, tutkinnossa vaadittavat suoritukset ja valinnan mahdollisuudet, jotka edistävät työelämään sijoittumista ja omaa urasuunnitelmaa
 • seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä
 • käyttää tarkoituksen mukaisia oppimisympäristöjä osaamisensa hankkimisessa

Tiedon hankkiminen erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta tutkinnon suorittamisen aikana

Opiskelija

 • käyttää jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun tarvittavia tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä
 • hankkii tietoa itselleen sopivista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja tekee urasuunnitelman
 • perehtyy jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin

Työnhakuun ja oman osaamisen esittelyyn valmistautuminen tutkinnon suorittamisen aikana Opiskelija

 • perehtyy työpaikkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin, työympäristöihin ja kartoittaa itselleen sopivia uravaihtoehtoja
 • tekee omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan näkyväksi työnhakua varten ja esittelee osaamistaan kattavasti
 • hakee työpaikkoja ja hyödyntää hakujärjestelmiä ja -menetelmiä
 • päivittää urasuunnitelmaansa työllistymistä varten

Suunnitelma arvioinnista

TYYDYTTÄVÄ 1

Tekee tehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti

Tarvitsee ajoittain lisäohjeistusta

Toimii yhteistyössä muiden kanssa

Tuntee joiltakin osin osa-alueen keskeisen käsitteistön ja tiedot

Käyttää tehtävissä tarvittavaa perustietoa

Muuttaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta

TYYDYTTÄVÄ 2

Tekee tehtävät oma-aloitteisesti ja pyytää tarvittaessa lisäohjeistusta

Toimii yhteistyökykyisesti

Tuntee osa-alueen keskeisen käsitteistön ja tiedot

Käyttää tehtävissä tarvittavaa perustietoa tarkoituksenmukaisesti

Muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojensa pohjalta

HYVÄ 3

Tekee tehtävät itsenäisesti

Toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti

Ratkaisee tavanomaisia ongelmatilanteita

Hallitsee osa-alueen keskeisen käsitteistön ja tiedot

Käyttää tehtävissä tarvittavaa tietoa monipuolisesti

Arvioi suoriutumistaan perustellen

HYVÄ 4

Tekee tehtäväkokonaisuuden itsenäisesti

Toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti

Ratkaisee ongelmatilanteita käyttäen monipuolisia tapoja

Hallitsee osa-alueen käsitteistön ja tiedot sekä tunnistaa siihen liittyviä erityispiirteitä

Soveltaa tehtäväkokonaisuudessa tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti

Arvioi suoriutumistaan perustellen ja tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

KIITETTÄVÄ 5

Tekee tehtäväkokonaisuuden suunnitelmallisesti ja itsenäisesti

Toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa

Ratkaisee ongelmatilanteita monipuolisilla tavoilla ja tekee kehittämisehdotuksia

Hallitsee osa-alueen käsitteistön ja tiedot laaja-alaisesti ja syvällisesti

Soveltaa tehtäväkokonaisuudessa tarvittavaa tietoa monipuolisesti, perustellusti ja kriittisesti

Arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen