Suomen opinto-ohjaajat ry:n kannanotto oppivelvollisuuden laajenemisesta toiselle asteelle

Koulutuksen avulla on myös mahdollisuus ehkäistä syrjäytymistä, antaa valmiuksia työelämään. Jokaisella nuorella ja aikuisella pitää olla mahdollisuus suorittaa loppuun peruskoulu ja toisen asteen opinnot. Tämän syksyn ensimmäiset viikot ovat jo näyttäneet oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuomat ongelmat toiselle asteelle.  Vaikka lähes kaikki nuoret siirtyvät peruskoulusta toiselle asteelle, liian moni opiskelijoista keskeyttää opinnot eri syistä tai ei saavu aloittamaan toisen asteen opintoja lainkaan. Syyt siihen, miksi opintoja ei aloiteta tai ne keskeytetään ovat yksilöllisiä. Usein taustalla ovat heikot peruskoulussa saavutetut taidot, väärä alavalinta sekä taloudelliset, sosiaaliset, päihteisiin tai terveyteen liittyvät syyt.  Nyt jo on nähtävissä erityisesti ammatillisen koulutuksen puolella ongelmia opintoihin kiinnittymisessä. Kouluun on tultu ensimmäisiksi päiviksi, mutta tämän jälkeen opiskelijaa ei enää ole tavoitettu tai vanhemmat eivät saa nuorta tulemaan kouluun. Uudistuksesta puuttuu selkeät ohjeet juuri näiden kaikkein vaikeimmassa tilanteissa olevien nuorten kohtaamiseen.

Kun nuorta on opetuksen järjestäjän toimesta yritetty auttaa kuraattorin, koulupsykologin, terveydenhuollon, etsivän nuorisotyön ja muiden ammattilaisten taholta, niin silti ollaan jo nyt syyskuun alussa tilanteissa, joissa ainoaksi vaihtoehdoksi jää lastensuojeluilmoituksen tekeminen. Tämän jälkeen yksittäisellä opinto-ohjaajalla ei enää ole työkaluja auttaa nuorta. Laajentunut oppivelvollisuus ei siis ole mitenkään auttanut näitä jo aiemminkin äärimmäisessä syrjäytymisvaarassa olleita nuoria. Lastensuojelu on jo nyt äärimmäisen kuormittunut. Miten taataan tarvittavat palvelut nuoren oppivelvollisuuden suorittamisen tukemiselle?

Resursseja tulee kohdentaa niin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, perhepalveluihin, perusopetuksen erityisen tuen toteuttamiseen kuin laadukkaaseen opinto-ohjaukseen, jotta palvelut näiden nuorten ympärillä olisivat kunnossa. Lisäksi erityisoppilaitoksissa ei riitä paikkoja kaikille tukea tarvitseville nuorille ja liian vähällä tuella opiskelu ammatillisessa koulutuksessa ei onnistu. Nämäkin nuoret tarvitsevat aidon mahdollisuuden valita opiskelupaikkojaan kiinnostuksensa ja kykyjensä mukaan. Ei ole oikein, että nuoret pääsevät vain niille aloille, joilla sattuu olemaan vapaita opiskelupaikkoja. Varsinkaan, kun edes riittävää tukea opintojen suorittamiseen ei ole. Suomen opinto-ohjaajat ry vaatii, että opiskelupaikkamäärää erityisammattioppilaitoksissa lisätään ja tuen määrää ja laatua kehitetään myös ammatillisessa koulutuksessa yleensä.

 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry nostaa esille seuraavia oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä korjausehdotuksia, jotta uudistus saadaan toteutettua suunnitelman mukaisesti

 

  1. Varmistetaan riittävän tuen saaminen opintojen kaikissa vaiheissa  

Varmistetaan opinto-ohjauksen avulla, että kaikki nuoret löytävät perusopetuksen jälkeen itselleen sopivan opiskelupaikan. Opinto-ohjaus tarvitsee toimiakseen riittävät resurssit. Yhdellä opinto-ohjaajalla voi olla enintään 200 ohjattavaa peruskoulussa ja toisella asteella. Tällä varmistetaan opinto-ohjauksen tasavertainen saatavuus ja laatu opiskelijalle riippumatta oppilaitoksesta, jossa hän opiskelee. Etenkin ammatillisessa koulutuksessa opinto-ohjauksen saatavuudessa on suuria puutteita joissakin oppilaitoksissa. On erityisesti kiinnitettävä huomiota ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen monipuolisiin tarpeisiin. Jatkuvan haun kautta ammatillisessa koulutuksessa on edelleen moninainen opiskelijajoukko, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin. On myös pidettävä huolta siitä, että näille opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta. Vaarana on, että liian pieni ohjausresurssi suunnataan oppivelvollisille. Suositusten rinnalle tarvitaan riittävä lainsäädäntö turvaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden oikeus lähiopetukseen ja oikea-aikaiseen opinto-ohjaukseen.  

   

 

  1. Varmistetaan riittävän osaamisen saavuttaminen peruskoulussa  

Peruskoulun vahvistaminen auttaa parhaiten niitä, joita uhkaa syrjäytyminen. Peruskoulun tulee jatkossakin tarjota kotitaustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää lahjakkuuksiaan. Perusopetuksen joustavuutta ja yksilöllisiä opintopolkuja on hyödynnettävä niin, että nuoret saavat riittävät valmiudet toisen asteen opintoihin. On palattava perusasioihin, kuten lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen.

 

  1. Varmistetaan nuorten tasavertainen mahdollisuus suorittaa toisen asteen opintoja koulutuksen järjestäjästä riippumatta  

Laaja kouluverkko myös toisella asteella tukee nuorten joustavaa siirtymistä lukio – ja ammatillisiin opintoihin. 16-vuotias ei useinkaan ole valmis muuttamaan vielä opintojen perässä pois kotoa. Oppivelvollisuuden pidentäminen tukee tämän tavoitteen toteutumista.  

Suomen koulutusjärjestelmän yksi suurimmista vahvuuksista on pätevät ja korkeasti koulutetut opettajat, jotka saavat suhteellisen vapaasti päättää keinot, joilla päästään opetussuunnitelman asettamiin tavoitteisiin. Tätä kannattaa jatkossakin vaalia!  

 

 

  1. Varmistetaan koulutuksen riittävät resurssit toteuttaa sille annettua tehtävää  

Peruskoulun vahvistaminen auttaa parhaiten niitä, joita uhkaa syrjäytyminen. Peruskoulun tulee jatkossakin tarjota kotitaustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää lahjakkuuksiaan.  

 

Paras lopputulos saadaan kohdentamalla lisäresursseja niitä tarvitseville nuorille. Perusrahoitusta tulee lisätä kaikille kouluasteille, jotta suomalainen koululaitos voi hoitaa laadukkaasti tehtäväänsä koko työikäisen väestön kouluttajana. Suomi voi pärjätä globaalissa maailmassa vain korkeatasoisella osaamisella.   

 

 

  1. Pitkäjänteinen kehittäminen  

Koulutuksen järjestäjiä on tuettava pirstaleisen hankerahoituksen sijaan.  Rahoituksen tulee pohjautua valtakunnan tasolla linjattuihin tarpeisiin sekä kuntien ja koulutuksen järjestäjien omiin koulutuksen kehittämissuunnitelmiin sekä tutkittuun tietoon. Perusopetuksessa ja toisella asteella yhdellä opinto-ohjaajalla voi olla korkeintaan 200 ohjattavaa Suomen opinto-ohjaajat ry:n ja OAJ:n suosituksen mukaan.  Koulun ja oppilaitoksen laatuun pitää voida luottaa koulutuksen järjestäjästä ja koulutusta tarjoavasta yksiköstä riippumatta. Saman koulutuksen järjestäjän alla voi olla useita erilaisia yksiköitä, jotka järjestävät opinto-ohjausta kukin omalla tavallaan. Nykyiset käytännöt eivät ole riittäviä turvaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden oikeutta opinto-ohjaukseen ja tukipalveluihin ympäri Suomen.  

 

Etenkin toisella asteella on tehty paljon koulutuksen kehittämistyötä viime vuosina esim. ammatillisen koulutuksen reformi, ylioppilaskirjoitusten uudistukset, uusi lukiolaki ja uudet opetussuunnitelmat ovat tulossa voimaan. Näiden uudistusten vaikutuksia tulee arvioida ennen kuin lähdetään tekemään uusia suuria koulutuspoliittisia muutoksia. Perusopetuksen asemaa on vahvistettava, koska se on koko koulutusjärjestelmän perusta. Syrjäytymisen ehkäisyyn tehokkain tapa on turvata laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus sekä riittävät tukipalvelut. 

 

2.9.2021

Suomen opinto-ohjaajat ry