Aineistot

Opinto-ohjaajan työnkuvat eri kouluasteilla

Työnkuvat perusopetuksen ja toisen asteen opinto-ohjauksen tueksi on laadittu Suomen opinto-ohjaajat ry:n ja OAJ:n suosituksen perusteella eli yksi opinto-ohjaaja per 200 oppilasta / opiskelijaa (1:200). Suositus ei koske korkeakouluissa työskenteleviä opinto-ohjaajia.

Perusopetus: oppilaanohjaajan ydintehtäviä

 1. Henkilökohtainen ohjaus
  • oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvä ohjaus
  • oppimaan oppimisen, tavoitteellisuuden ja opiskelutaitojen hankkimisen ohjaus
  • itsetuntemuksen, päätöksentekotaitojen ja valinnaisaineiden valinnan ohjaus
  • yhteishakuun ja muihin hakuihin sekä ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvä ohjaus
  • ohjaus erityistilanteissa sekä erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajien ohjaus
  • TET-ohjaus, työnhakutaitojen ohjaus ja rohkaiseminen kesätöiden hakuun
  • oppilaitoksesta toiseen siirtyvien ohjaus ja jälkiohjaus
 2. Opetus
  • opetussuunnitelman mukaiset opinto-ohjauksen oppitunnit
  • opinto- ja tutustumiskäyntien järjestäminen
 3. Pienryhmäohjaus
  • Pienryhmäohjausta voidaan toteuttaa oppilaiden tarpeiden mukaisesti
 4. Tiedotus ja yhteydenpitotehtävät
  • ohjauksellinen tiedottaminen ja yhteydenpito koulun sisällä sekä koulukohtaisen ohjaussuunnitelman laatiminen
  • yhteydenpito oppilaiden tuen järjestelmiin ja huoltajiin sekä vanhempainiltojen järjestäminen
  • valinnaisaineiden valintaprosessissa mukana oleminen
  • TET:n järjestelyt ja toteutus
  • yhteishaun järjestelyistä tiedottaminen
  • uusien oppilaiden vastaanottaminen ja yhteydenpito kouluasteiden välillä etenkin nivelvaiheissa
  • yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen sekä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa
 5. Oppilashuoltoon liittyvä työ
  • osallistuminen yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön
  • yksilöllinen oppilashuoltotyö moniammatillisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 6. Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
  • koulutusjärjestelmässä, ylioppilastutkinnossa, opiskelijavalinnoissa, hakujärjestelmissä, työelämässä ja yhteiskunnassa jatkuvasti tapahtuvien muutosten seuraaminen ja työelämän tarpeiden ennakointi
  • tieto- ja viestintätekniikan kehityksessä pysyminen
  • oman ohjaustyön ja opetuksen suunnittelu, valmistelu, kehittäminen ja arviointi sekä opetussuunnitelmatyö oppilaanohjauksen osalta
  • osallistuminen tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin oman koulun oppilaiden tarpeiden mukaisesti
 7. Muut työtehtävät
  • välituntivalvonnat ja muut kaikille opettajille kuuluvat valvontatehtävät
  • koulun yhteisiin tilaisuuksiin ja niiden järjestelyihin osallistuminen tarvittaessa

Lukiokoulutus

1. Opetus

 • opetussuunnitelman mukaisten opinto-ohjauksen kurssien opetus
 • opinto- ja tutustumiskäyntien järjestäminen

2. Henkilökohtainen ohjaus

 • opiskelijan kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvä opinto-ohjaus
 • oppimaan oppimisen ohjaus ja ohjaus opiskelutaitojen hankkimiseen
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen ja toteutumiseen liittyvä opinto-ohjaus
  • ylioppilastutkinnon suunnittelemiseen ja valintoihin liittyvä opinto-ohjaus, ylioppilastutkintosuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen liittyvä opinto-ohjaus
  • opinto-ohjaus erityistilanteissa, esimerkiksi kesken lukuvuotta tulevat opiskelijat, opintojaan jatkavat, yli kolme vuotta lukiossa opiskelevat opiskelijat, oppimisvaikeuksista kärsivät, elämäntilanteiden muutoksista kärsivät, vaihto-opiskelijat, jne. (Uuden lukiolain myötä myös jälkiohjaus.)
 • jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvä opinto-ohjaus
  • yhteishakuun ja opiskelijavalintoihin liittyvät ohjaustehtävät
  • Jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen liittyvä opinto-ohjaus
  • koulutuksesta ja oppilaitoksesta toiseen siirtyvien opinto-ohjaus
  • työelämään tutustuttaminen ja ohjaus

3. Tiedotus ja yhteydenpitotehtävät

 • sisäiset tiedotus-ja yhteydenpitotehtävät
  • ohjauksellinen tiedottaminen oppilaitoksen sisällä ja tiedotus ohjauspalveluista, esim. vierailut, messut, yhteiset infot
  • valintoihin liittyvä tiedottaminen, kurssit ja aineet, YO-asiat
  • aineiden valinta, koulutusohjelman valinta
  • jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen liittyvä tiedotus
  • tiedotus nivelvaiheisiin liittyvissä asioissa
  • tiedotus vanhempainilloissa
 • ulkoiset tiedotus- ja yhteydenpitotehtävät
  • yhteistyö peruskoulujen, toisen asteen, korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön kanssa
  • yhteistyö elinkeinoelämän ja yritysten kanssa
  • yhteistyö työ-ja elinkeinotoimistojen kanssa
  • yhteistyö viranomaispalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa
  • yhteistyö järjestöjen kanssa
 • opinto-ohjaukseen liittyvän verkostoyhteistyön rakentaminen ja ylläpito
 • opiskelijavalintoihin liittyvät tiedotus- ja yhteydenpitotehtävät
  • opiskelijavalintoihin liittyvä tiedottaminen
  • koulutus-ja oppilaitostiedottaminen
  • tiedotusyhteistyö yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa, mm. opetushallitus, työhallinto, ammatinvalinnan ohjaus, työelämä ja koulutuksen järjestäjät


4. Opiskelijahuoltoon liittyvä työ

 • osallistuminen moniammatillisen opiskelijahuoltoryhmän työhön omassa oppilaitoksessa
 • opiskelijahuoltoon liittyvät neuvottelut ja konsultaatiot
 • osallistuminen kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön

5. Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen

 • osallistuminen tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin
 • koulutuksessa, koulutusjärjestelmässä, opiskelijavalinnoissa ja hakujärjestelmissä, ylioppilastutkinnossa, työelämässä ja yhteiskunnassa jatkuvasti tapahtuvien muutosten seuraaminen
 • omaa ohjaustyötä ja opetusta tukevan työn suunnittelu, valmistelu, kehittäminen ja arviointi
 • ammattikirjallisuuden seuraaminen
 • ohjaustaidon ylläpito, päivittäminen ja kehittäminen esim. täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen osallistumalla

6. Opinto-ohjauksen suunnittelu, kehittäminen, koordinointi ja arviointi oppilaitoksessa

 • koulukohtaisen ohjausjärjestelmän suunnittelu, kehittäminen ja arviointi yhdessä kouluyhteisön kanssa
 • koulun ohjaussuunnitelman toteuttaminen ja arviointi
 • yhteistyö rehtorin, ryhmänohjaajien ja aineenopettajien kanssa
 • osallistuminen oppilaitoksen opetussuunnitelma-, suunnittelu-, kehittämis- ja arviointityöhön opinto-ohjauksen osalta

Ammatillisen koulutuksen keskeiset tehtäväkokonaisuudet

(päivitetty 07062019)

Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan työ vaihtelee hyvin laajasti koulutuksen järjestäjästä riippuen. Jopa yksikkökohtaiset erot ovat suuret. Opinto-ohjaajan on tärkeää huolehtia oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä jatkuvasti muuttuvassa ammatillisen koulutuksen kentässä ja siihen pitää antaa myös realistinen mahdollisuus.

Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ja joitain konkreettisia esimerkkejä

Hakeutumisen ohjaus – yhteishaku ja jatkuva haku

 • Koulutusten markkinointiin osallistuminen
 • Hakijoiden tiedotus, neuvonta ja ohjaus
 • Hakemusten käsittely (hakutoimistoissa tai aloilla), jatkuvan haun hakemukset ja haastattelut, opiskelijavalinta

Henkilökohtainen ohjaus, pienryhmä- ja ryhmäohjaus

 • Tutkinto-opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus (HOKS-prosessiin osallistuminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen yleensä yhteiset tutkinnon osat ja ammatillisen opettajan tukena muissa tutkinnon osissa), ohjaus- ja tukitoimenpiteiden sekä opiskeluvalmiuksia tukevien toimien kartoitus (yhdessä esim erityisopettajana kanssa) ja ohjaus tukitoimien pariin, opintososiaalisten etuuksien esittely, monikulttuurinen osaaminen
 • Valinnaisuuden toteuttamiseen osallistuminen
 • Uraohjaus (jatko-opintoihin ohjaus, työelämään ohjaus, uralla etenemisen ohjaus
 • Korkeakouluopintojen ohjaaminen, kun II asteen opiskelija opiskelee jo ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa (esim kurkistuskurssit)
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (kovin kirjavasti eri oppilaitoksissa, osittain kokonaan opinto-ohjaajan vastuulla, joissain muiden opettajien tehtävää ja versioita siitä väliltä)
 • Koulutukseen hakeutuvien, siirtyvien ja eroavien opiskelijoiden ohjaus
 • Jälkiohjaus

Monialainen yhteistyö

 • Vastuuohjaajat/koulutusvastaavat/opettajat ym oman koulun opetushenkilöstö
 • Opiskeluhuollon henkilöstö
 • Opintosihteerit, asiakaspalvelusihteerit
 • Huoltajat ja muu kotiväki
 • Hakupalvelut
 • Viestintä ja markkinointi
 • Toisen asteen muut ammatilliset oppilaitokset
 • Oman seudun lukiokoulutus
 • Oppimisvalmiuksia / opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
 • Jatko-opintoja järjestävät tahot, ammattikorkeakoulut ja yliopistot yms.
 • Ohjaamo (opinto-ohjaajalla asiantuntijan rooli), etsivä nuorisotyö
 • TE-palvelut
 • Työelämä, työpajat, järjestöt
 • Hanketyö
 • Yms

Yhteistyö perusopetuksen, korkeakoulujen ja työelämän kanssa

Tutustumispäivät, avoimet ovet, vanhempainillat, Taitaja9, teknologiapäivät, opoinfot, messut jne.

Opiskeluhuolto yksilöllinen opiskeluhuolto, opiskelijahuoltoryhmätyö

Pedagoginen tuki pedagoginen ja erityinen tuki sekä kurinpitoon liittyvä yhteistyö (kuulemiset)

Opiskelijoiden osallistamiseen osallistuminen, tutortoiminta

Jos opinto-ohjaajan työhön sisältyy erityistehtäviä, ne tulee huomioida työn vaativuutta arvioitaessa (TVA). Erityistehtäviä voivat olla esim.

1. ohjaustyö eri koulutusmuodoissa (kahden tutkinnon-opinnot, korkeakoulupolut, hakupalvelutyö, Ohjaamo-työskentely yms.)

2. useiden koulutusalojen opiskelijoiden ohjaus (alojen erilaiset toimintakulttuurit, useita esimiehiä yms yhteistyötahoja)

3. keskimääräistä enemmän ohjauksellisia erityisryhmiä, jotka tarvitsevat paljon henkilökohtaista ohjausta: monikulttuuriset ohjattavat, erityistä tukea tarvitsevat ohjattavat yms.

4. opiskelijakunta- ja tutor-toimintaan liittyvät vastuu- ja kehittämistehtävät

5. ohjauksen työvälineisiin ja menetelmiin liittyvä kehittämistyö

6. kansainvälisyyteen liittyvät työtehtävät (hanketyö, vaihto-opiskelijat yms.)

7. Erilaisten tapahtumien organisoiminen (teemapäivät, tapahtumat, juhlat yms.)

8. alueellinen ja/tai valtakunnallinen kehittämistyö

9. muut erityisvastuut ja kehittämistehtävät


Korkeakoulun opinto-ohjaajan ydintehtäviä (päivitetty 18.5.2019)

1. Opiskelijoiden ohjaus

a) opiskelijan kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvä ohjaus

 • eri elämänvaiheissa tukeminen (esim. muutto kotoa, vastuunotto omasta elämästä, perhe-elämän ja/tai työn ja opiskelun yhdistäminen)
 • ammatillisen kasvun tukeminen

b) oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen hankkimisen ohjaus

 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja toteutuminen
 • ohjaus erityistilanteissa (esim. kesken lukuvuotta tulevat opiskelijat, opintojaan jatkavat, normiajan ylittäneet, oppimisvaikeuksia omaavat, elämäntilanteiden muutoksista kärsivät, vaihto-opiskelijat)

c) jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvä ohjaus

 • hakuun ja opiskelijavalintoihin liittyvät ohjaustehtävät
 • uraohjaus

2. Opetus

 • opinto-ohjaukseen liittyvien tuntien ja kurssien pitäminen
 • opinto- ja tutustumiskäyntien järjestäminen

3. Tiedotus ja yhteydenpitotehtävät

a) sisäiset tiedotus- ja asiantuntijatehtävät

 • ohjauksellinen tiedottaminen oppilaitoksen sisällä ja tiedotus ohjauspalveluista
 • valintoihin liittyvä tiedottaminen

b) ulkoiset tiedotus- ja asiantuntijatehtävät

 • yhteistyö toisten korkeakoulujen kanssa
 • yhteistyö muiden asteiden oppilaitosten kanssa
 • hakumarkkinointi ja opiskelijarekrytointi (messut, toinen aste, tapahtumat, abi-päivät)

4. Opiskelijahuoltoon liittyvä työ

 • osallistuminen moniammatillisen opiskelijan ohjauksen ja hyvinvointityöryhmän työhön
 •  erityisen tuen suunnitteluun osallistuminen
 • esteettömän opiskeluympäristön ja saavutettavuuden edistäminen
 • neuvottelut ja konsultaatiot opintojen aikana

5. Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen

 • osallistuminen tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin, ammattikirjallisuuteen tutustuminen
 • koulutuksessa, oppilaitosten opiskelijavalinnoissa ja hakujärjestelmissä, ylioppilastutkinnossa, työelämässä ja yhteiskunnassa jatkuvasti tapahtuvien muutosten seuraaminen ja oman ammattitaidon päivittäminen ja kehittäminen
 • omaa ohjaustyötä ja opetusta tukevan työn suunnittelu, valmistelu, kehittäminen ja arviointi

6. Opinto-ohjauksen suunnittelu, kehittäminen, koordinointi ja arviointi

 • korkeakoulukohtaisen ohjausjärjestelmän suunnittelu, kehittäminen ja arviointi
 • ohjaussuunnitelman toteuttaminen ja arviointi
 • yhteistyö esimiesten, opettaja- ja vertaistutorien, ryhmänohjaajien ja muiden opettajien kanssa
 • osallistuminen korkeakoulun opetussuunnitelmatyöhön

7. Verkostoyhteistyö

 • koulun ulkopuolisen verkostoyhteistyön rakentaminen ja ylläpito
 • oppilaitosyhteistyö
 • työvoimaviranomaiset, ohjaamot, etsivä nuorisotyö, ELO-verkostot, TNO-verkostot
 • työnantaja- ja työntekijäjärjestöt (Akava, OAJ, EK, KT ym.)
 • yritys- ja työelämäyhteistyö
 • yrittäjät ja yrittäjäfoorumit
 • kansainväliset ohjausverkostot (IAEVG, NFSY)
 • ohjauksen hankkeet