Föreningen

Stiftelseurkunden för Studiehandledarna i Finland rf undertecknades den 7 november 1997.

Föreningen heter Suomen opinto-ohjaajat ry på finska. Dess namn förkortas SOPO.

Studiehandledarna i Finland rf arbetar för att utveckla studiehandledningen och främja medlemmarnas yrkesskicklighet och samhörighet. Som pedagogisk förening för studie- och yrkesvägledningen strävar SOPO efter att öka professionella handledares inflytande och att höja tillgången och kvaliteten på grundutbildning och fortbildning för handledarna.

På sitt årsmöte väljer SOPO en ordförande och en styrelse med åtta medlemmar, som leder föreningens verksamhet och handlägger dess ärenden. Styrelsen har representanter för alla skolformer. Inom SOPO utser styrelsen de verksamma kommittéerna och arbetsgrupperna, som vid behov kan kalla in sakkunniga som medlemmar.

Vi drar alla fördel av samarbete

Du som är yrkesverksam inom studie- och yrkesvägledning utför ett viktigt arbete som inte bara kommer den enskilda eleven eller studeranden till godo, utan även hela skolsystemet och arbetslivet. Är du medlem i SOPO kan du förbättra verksamhetsförutsättningarna och påverka värdesättningen av ditt arbete, eftersom vi genom OAJ kan påverka utvecklingen inom tjänste- och lönesättningssystemet.