Material

Arbetsbeskrivningar för studiehandledare på olika stadier

Arbetsbeskrivningar för elev- och studiehandledningen i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet har upprättats utgående från en rekommendation av Studiehandledarna i Finland rf och OAJ, närmare bestämt att det ska vara en studiehandledare per 200 elever/studerande (1:200). Rekommendationen gäller inte studiehandledare i högskolor.

Den grundläggande utbildningen: centrala uppgifter för elevhandledare

 1. Individuell handledning
  • handledning som hänför sig till att stödja elevens uppväxt och utveckling
  • handledning i målorientering, att lära sig att lära och att skaffa sig studiefärdigheter
  • handledning i självkännedom, beslutsfärdigheter och val av tillvalsämnen
  • handledning som gäller gemensam ansökan och andra ansökningsförfaranden samt yrkesval och karriärplanering
  • handledning i särskilda situationer och handledning av invandrare och elever som behöver särskilt stöd
  • handledning för orientering i arbetslivet, färdigheter i arbetsansökningar och uppmuntran att söka sommarjobb
  • handledning och efterhandledning vid övergång från en läroinrättning till en annan
 2. Undervisning
  • lektioner för elevhandledning enligt läroplanen
  • organisering av studie- och orienteringsbesök
 3. Handledning i smågrupper
  • Handledning i smågrupper kan ges efter elevernas behov
 4. Information och kontakter
  • informera om handledning och hålla kontakt inom skolan samt utarbeta en plan för handledningen vid den enskilda skolan
  • hålla kontakt med vårdnadshavare och system för elevstöd samt organisera föräldramöten
  • medverka i processen för val av tillvalsämnen
  • arrangera och genomföra arbetslivsorientering
  • informera om arrangemang kring gemensam ansökan
  • ta emot nya elever och hålla kontakten mellan olika skolstadier, särskilt i övergångsskedena
  • utveckla fostran till företagsamhet samt samarbeta med arbets- och näringslivet
 5. Arbete med elevvården
  • medverka i det kollektiva elevvårdsarbetet
  • arbeta med individuell elevvård i yrkesövergripande samarbete med andra aktörer
 6. Underhåll och utveckling av kompetensen
  • följa de ständiga förändringarna i utbildningssystemet, studentexamen, intagningen av studerande, ansökningssystemen, arbetslivet och samhället i övrigt samt förutse arbetslivets behov
  • hålla sig à jour med utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken
  • planera, förbereda, utveckla och utvärdera sitt eget arbete med handledning och undervisning samt arbeta med läroplanen för elevhandledningens del
  • medverka på informationsmöten och utbildningar efter behoven hos den egna skolans elever
 7. Övriga arbetsuppgifter
  • tillsyn på raster och övriga tillsynsuppgifter som faller på alla lärare
  • delta i skolans gemensamma tillställningar och medverka i arrangemangen för dem vid behov

Gymnasieutbildningen

 1. Undervisning
 • ge kurser för studiehandledning i enlighet med läroplanen
 • organisera studie- och orienteringsbesök
 1. Individuell handledning
 • handledning som hänför sig till att stödja den studerandes uppväxt och utveckling
 • handledning i att lära sig att lära och i att skaffa sig studiefärdigheter
  • studiehandledning för att göra upp och genomföra en individuell studieplan
  • studiehandledning om att planera studentexamen och göra val, att göra upp och uppdatera en plan för studentexamen
  • studiehandledning i särskilda situationer, exempelvis när studerande börjar mitt under läsåret, fortsätter sina studier, studerar mer än tre år i gymnasium, har inlärningssvårigheter, har förändringar i sin livssituation eller i fråga om utbytesstuderande osv. (i och med den nya gymnasielagen även efterhandledning).
 • studiehandledning om fortsatta studier, yrkesval och karriärplanering
  • handledningsuppgifter kring gemensam ansökan och antagning av studerande
  • studiehandledning om att göra upp och uppdatera en plan för fortsatta studier och karriär
  • studiehandledning för studerande som övergår från en utbildning eller läroinrättning till en annan
  • handledning och orientering i arbetslivet
 1. Information och kontakter
 • uppgifter som gäller intern information och interna kontakter
  • informera kring handledning inom läroinrättningen och om handledningstjänster, exempelvis besök, mässor och gemensamma infomöten
  • informera om val, kurser och ämnen, studentexamensfrågor
  • val av ämnen och utbildningsprogram
  • informera om övergång till fortsatta studier och arbetsliv
  • informera om frågor som gäller övergångsskedena
  • informera på föräldramöten
 • uppgifter för extern information och externa kontakter
  • samarbete med grundskolor, skolor på andra stadiet, högskolor och det fria bildningsarbetet
  • samarbete med näringsliv och företag
  • samarbete med arbets- och näringsbyråer
  • samarbete med myndigheter samt social- och hälsovården
  • samarbete med organisationer
 • bygga upp och underhålla nätverkssamarbete kring studiehandledning
 • uppgifter för information och kontakter kring antagning av studerande
  • informera om antagning av studerande
  • ge utbildnings- och läroinrättningsinformation
  • informationssamarbete med samarbetspartner och intressegrupper, bland annat utbildningsstyrelsen, arbetsförvaltningen, yrkesvägledningen, arbetslivet och utbildningsanordnare
 1. Arbete med studerandevården
 • medverkan i arbetet inom den yrkesövergripande studerandevårdsgruppen vid den egna läroinrättningen
 • förhandlingar och konsultationer kring studerandevården
 • medverkan i samarbetet mellan hem och skola
 1. Underhåll och utveckling av kompetensen
 • delta på informationsmöten och utbildningar
 • följa de ständiga förändringarna i utbildningen, utbildningssystemet, intagningen av studerande och ansökningssystemen, studentexamen, arbetslivet och samhället i övrigt
 • planera, förbereda, utveckla och utvärdera sitt eget arbete med handledning och undervisning
 • följa facklitteratur
 • underhålla, uppdatera och utveckla sin förmåga till handledning, exempelvis genom att delta i fortbildning och arbetshandledning
 1. Planering, utveckling, samordning och utvärdering av studiehandledningen vid läroinrättningen
 • planera, utveckla och utvärdera handledningssystemet vid den enskilda skolan tillsammans med skolan
 • genomföra och utvärdera skolans plan för handledningen
 • samarbeta med rektorn, grupphandledarna och ämneslärarna
 • medverka i läroinrättningens arbete med läroplaner, planering, utveckling och utvärdering för studiehandledningens del

Centrala uppgiftsområden inom yrkesutbildningen

(uppdaterat 07062019)

En studiehandledares arbete inom yrkesutbildningen varierar i stor utsträckning beroende på utbildningsanordnaren. Skillnaderna mellan enskilda enheter kan rentav vara stora. Det är viktigt att studiehandledaren drar försorg om underhåll och utveckling av sin egen kompetens på yrkesutbildningens ständigt föränderliga fält och att handledaren även får en realistisk möjlighet till detta.

Centrala uppgiftsområden och några konkreta exempel

Handledning för ansökning – gemensam ansökan och kontinuerlig ansökan

 • Medverkan i marknadsföringen av utbildningar
 • Information, rådgivning och handledning av sökande
 • Behandling av ansökningar (på ansökningsbyråer eller inom sektorer), ansökningar och intervjuer vid kontinuerlig ansökan, val av studerande

Individuell handledning, handledning i smågrupper och grupper

 • Individuell handledning för examensstuderande (medverkan i PUK-processen, identifiering och erkännande av kunnande i allmänhet i gemensamma examensdelar och som stöd för yrkesläraren i övriga examensdelar), kartläggning för handlednings- och stödåtgärder samt åtgärder till stöd för studiefärdigheter (tillsammans med exempelvis en speciallärare) och hänvisning till stödåtgärder, presentation av studiesociala förmåner, mångkulturell kompetens
 • Medverkan i utformning av valfrihet
 • Karriärvägledning (vägledning för fortsatta studier, arbetsliv och avancemang i karriären)
 • Handledning i högskolestudier, då studerande på andra stadiet redan studerar vid yrkeshögskola eller universitet (exempelvis orienteringskurser)
 • Studie- och karriärplaneringsfärdigheter 1 kompetenspoäng (stor variation mellan läroinrättningar, vid vissa helt på studiehandledarens ansvar, vid andra en uppgift för lärarna och olika versioner däremellan)
 • Handledning för studerande som söker eller övergår till en utbildning eller avgår från en utbildning)
 • Efterhandledning

Sektorsövergripande samarbete

 • Ansvariga handledare/utbildningsansvariga/lärare och övrig undervisningspersonal i den egna skolan
 • Personal inom studerandevården
 • Studiesekreterare, kundbetjäningssekreterare
 • Vårdnadshavare och andra familjemedlemmar
 • Ansökningstjänster
 • Kommunikation och marknadsföring
 • Övriga läroinrättningar på andra stadiet
 • Gymnasieutbildning i den egna hemtrakten
 • Studier som stöder inlärningsförutsättningar/studiefärdigheter
 • Aktörer som organiserar fortsatta studier, yrkeshögskolor, universitet och liknande
 • Navigatorn (studiehandledaren i expertroll), uppsökande ungdomsarbete
 • Arbets- och näringstjänster
 • Arbetsliv, verkstäder, organisationer
 • Projektarbete
 • med mera

Samarbete med grundläggande utbildning, högskolor och arbetsliv

Orienteringsdagar, öppet hus, föräldramöten, Mästare9, teknologidagar, handledningsinfo, mässor osv.

Studerandevård individuell studerandevård, grupparbete inom studerandevård

Pedagogiskt stöd pedagogiskt och särskilt stöd samt disciplinärt samarbete (hörande)

Medverkan i involverande aktiviteter, tutorverksamhet

Om studiehandledarens arbete inbegriper särskilda uppgifter, ska de beaktas vid arbetsvärderingen (AV). De särskilda uppgifterna kan exempelvis vara

 1. handledning inom olika utbildningsformer (studier för dubbelexamen, högskolevägar, arbete med ansökningstjänster, arbete med Navigatorn och liknande)
 2. handledning av studerande inom flera utbildningsområden (olika verksamhetskulturer inom områdena, olika chefer och liknande samarbetsparter)
 3. handledning för fler särskilda grupper än i genomsnitt, vilket kräver mycket individuell handledning: de handledda är mångkulturella, kräver särskilt stöd och liknande
 4. ansvars- och utvecklingsuppgifter som hänför sig till elevkårs- och tutorverksamhet
 5. utvecklingsarbete som gäller verktyg och metoder för handledningen
 6. arbetsuppgifter som gäller internationella frågor (projektarbete, utbytesstuderande och liknande)
 7. organisering av olika evenemang (temadagar, begivenheter, högtidligheter och liknande)
 8. regionalt och/eller nationellt utvecklingsarbete
 9. övrigt särskilt ansvar och övriga utvecklingsuppdrag

 

Centrala uppgifter för studiehandledare vid högskolor (uppdaterat 18.5.2019)

 1. Handledning av studerande
 2. a) handledning som hänför sig till att stödja den studerandes uppväxt och utveckling
 • stöd i olika livsskeden (exempelvis när det gäller att flytta hemifrån, att ta ansvar för sitt eget liv, att kombinera familjeliv och/eller arbete och studier)
 • stöd för utveckling i yrket
 1. b) handledning för att lära sig att lära och skaffa sig studiefärdigheter
 • att göra upp och genomföra en individuell studieplan
 • handledning i särskilda situationer (exempelvis när studerande börjar mitt under läsåret, fortsätter sina studier, överskrider uppsatta tider, har inlärningssvårigheter, har förändringar i sin livssituation eller i fråga om utbytesstuderande)
 1. c) handledning om fortsatta studier, yrkesval och karriärplanering
 • handledningsuppgifter kring ansökning och antagning av studerande
 • karriärhandledning
 1. Undervisning
 • hålla lektioner och kurser som gäller studiehandledning
 • organisera studie- och orienteringsbesök
 1. Information och kontakter
 2. a) uppgifter som gäller intern information och expertis
 • informera kring handledning inom läroinrättningen och om handledningstjänster
 • informera om val
 1. b) uppgifter som gäller extern information och expertis
 • samarbete med andra högskolor
 • samarbete med andra läroinrättningar på andra stadiet
 • marknadsföring av urval och rekrytering av studerande (mässor, andra stadiet, evenemang, abiturientdagar)
 1. Arbete med studerandevården
 • medverka i yrkesövergripande studiehandledning och arbete inom välfärdsgruppen
 • medverka i planering av särskilt stöd
 • främja tillgänglighet och en hinderfri studiemiljö
 • förhandlingar och konsultationer under studier
 1. Underhåll och utveckling av kompetensen
 • medverka på informationsmöten och utbildningar, ta del av facklitteratur
 • följa de ständiga förändringarna i utbildningen, läroinrättningarnas intagning av studerande och ansökningssystem, studentexamen, arbetslivet och samhället i övrigt samt uppdatera och utveckla den egna yrkeskompetensen
 • planera, förbereda, utveckla och utvärdera sitt eget arbete med handledning och undervisning
 1. Planering, utveckling, samordning och utvärdering av studiehandledningen
 • planera, utveckla och utvärdera handledningssystemet vid den enskilda högskolan
 • genomföra och utvärdera planen för handledningen
 • samarbeta med chefer, lärar- och kamrathandledare (tutorer), grupphandledare och övriga lärare
 • medverka i högskolans arbete med läroplaner
 1. Nätverkssamarbete
 • bygga upp och underhålla skolans externa nätverkssamarbete
 • samarbete med läroinrättningar
 • arbetskraftsmyndigheter, navigatorer, uppsökande ungdomsarbete, nätverk för livslång handledning samt nätverk för information, rådgivning och handledning
 • arbetsmarknadsorganisationer (Akava, OAJ, EK, KT osv.)
 • samarbete med företag och arbetsliv
 • företagare och företagarforum
 • internationella nätverk för handledning (IAEVG, NFSY)