Kommittéer

Studiehandledarna i Finland rf har fyra kommittéer för olika skolnivåer, som har den gemensamma uppgiften att lägga fram förslag, bereda ställningstaganden och utlåtanden samt särskilt att ta ställning till frågor som gäller deras egna skolnivåer.

Kommittéerna för fram och bereder ärenden som gäller intressebevakningen inom sina egna skolnivåer och skolformer.

Kommittéarbetet kommer medlemskåren till godo genom att det bland annat ger upphov till inskolningsmaterial.