Puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta


Opinto-ohjauksen resurssointi on tasa-arvokysymys

Yhteishakujen aikaan tehtävät koulutusvalinnat ovat monen vuoden opinto-ohjauksen työn tulos. Opinto-ohjaajat kautta maan tekevät tärkeää työtä eri-ikäisten ohjattavien parissa oppilaitoksissa ja oppilaitosten ulkopuolella. Opinto-ohjauksen laatu ja resurssit vaihtelevat hyvin paljon. Jokaisella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet opinto-ohjaukseen koulutuksen järjestäjästä riippumatta. Yksilöohjaus on tärkeä osa opinto-ohjaajien työtä ja siihen on varattava riittävästi rahoitusta. Laadukas opinto-ohjaus tarvitsee tuekseen selkeät normit. Suositukset eivät riitä. Opinto-ohjausta on vahvistettava siten, että ketju koulutuksesta työelämään toimii katkeamatta. Tehokas ja oikea-aikainen opinto-ohjaus vähentää opintojen keskeyttämistä ja edesauttaa ohjattavien ajallaan valmistumista.

Ohjaustyössä ohjattava on keskiössä. Opinto-ohjaus lähtee monipuolisesti ohjattavan tarpeista ja pyrkii auttamaan tätä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Ohjauksellista tukea pitää olla riittävästi ja oikea-aikaisesti saatavilla, jotta ohjattava tarvittaessa voi uudelleen arvioida aiemmin tekemiään ratkaisuja ja muuttaa niitä. Opinto-ohjauksen tehtävänä on kannustaa ohjattavaa pohtimaan monipuolisesti eri vaihtoehtoja. Jos ohjattavia on kovin paljon enemmän kuin 200 perusopetuksessa ja toisella asteella, opinto-ohjauksen laatu kärsii ja se ajan kanssa näkyy myös opinto-ohjaajan hyvinvoinnissa. Uupunut opinto-ohjaaja ei tee työtään hyvin, eikä myöskään työssä ole imua. Uupunut opinto-ohjaaja ei myöskään aktiivisesti kouluttaudu. Opinto-ohjaajan työssä on erittäin tärkeää osallistua täydennyskoulutukseen säännöllisesti, jotta ohjattavat saavat ajankohtaista ja oikeaa tietoa työelämästä ja jatko-opinnoista. Vuosi vuodelta opinto-ohjaajille asetetaan entistä enemmän vaatimuksia ja odotuksia.

Tällä hetkellä yhä useampi opinto-ohjaaja miettii alanvaihtoa ja kokee riittämättömyyden tunnetta. Erityisesti vaihtelevin opinto-ohjauksen resurssointi on ammatillisessa koulutuksessa. Nyt tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön, jotta kaikille opinto-ohjaajille saadaan inhimilliset työolosuhteen ja ohjattaville laadukasta opinto-ohjausta koulutuksen järjestäjästä riippumatta. Opinto-ohjaajat ovat korkeakoulutettuja opettajia, joiden substanssiosaaminen on ohjaustyössä. Meille pitää antaa mahdollisuus tehdä työmme hyvin.

Esimiestyössä onkin tärkeää huolehtia siitä, että opinto-ohjauksen resurssointi on riittävällä tasolla. Parasta tulosta syntyy, kun jokaisella työntekijällä on työnteon edellytykset kunnossa. Erityisesti nyt tällä hetkellä eletään hyvin poikkeuksellisia aikoja. Koulut ja oppilaitokset ovat siirtyneet ainakin 13.4. asti etäopetukseen. Esimiehellä on merkittävä rooli työntekijöiden sparraajana ja uudenlaisten opetusjärjestelyjen käyttöönotossa. Etäopetus on koulutuksenjärjestäjän vastuulla, joten nyt tarvitaan nopeasti täydennyskoulutusta ottaa uudenlaiset opetusmenetelmät haltuun. Kriisitilanteissakin esimiehen on huolehdittava työntekijöidensä osaamisesta ja hyvinvoinnista, jotta opetussuunnitelman perusteet tulevat noudatetuksi.

Armi Nurmi 

Suomen opinto-ohjaajat ry

Puheenjohtaja