Suomen opinto-ohjaajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2017 – 31.12.2017

Suomen opinto-ohjaajat ry:n tarkoituksena on toimia opinto-ohjauksen kehittämiseksi, ohjaajien ammattitaidon parantamiseksi, jäsenistön yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä valvoa jäsenistön yleisiä ammatillisia etuja vaikuttamalla opetusalan järjestöihin, viranomaisiin ja ohjausalan kehittämistyötä tekeviin tahoihin. Ohjausalan kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja laajentaminen kuuluvat yhdistyksen tehtäviin.

YLEISTÄ

Yhdistyksen edustajat ovat vuoden aikana tavanneet Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) edustajia säännöllisesti. OAJ-tapaamisten tavoitteeksi asetettiin opinto-ohjaukseen liittyvien ajankohtaisten asioiden käsittely ja opinto-ohjauksen aseman parantaminen, neuvottelutavoitteiden toteutumisen arvioiminen sekä toimenpide-ehdotukset opinto-ohjaajien työsuhteen ehtojen ja palkkauksen parantamiseksi. OAJin valtuustossa on toiminut kolme SOPO ry:n jäsentä Tarja Mäenpää, Seppo Pyhälahti ja Jukka Eero Vuorinen.

Toimikunta- ja alueseminaari järjestettiin 19. – 20.5.2017 Tampereella. Aiheena olivat työelämän myytit ja tulevaisuuden työ sekä toimikuntien omat ajankohtaiset asiat. Seminaarin osallistuivat edustajat kaikista alueyhdistyksistä ja kaikki toimikunnat. Osallistujia oli yhteensä 42.

SAK-SOPO-HYOL –seminaari järjestettiin 8. – 9.9.2017 Kiljavalla. Koulutuksen teemana oli Eurooppa. Paikalla oli 32 opinto-ohjaajaa.

Vuoden 2017 aikana Suomen opinto-ohjaajat ry on antanut seuraavat lausunnot tai kannanotot:

– Lausunto Hallituksen esityksestä lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)

– Lausunto Luonnoksesta ”Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu”, OKM/13/010/2017

– Kannanotto Asetusluonnos, joka koskee opiskelijaksi ottamisen perusteita ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

– Lausunto HE 114/2017 Hallituksen esitys toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

– Kannanotto Suunnitteilla olevan ylioppilastutkinnon pisteytystyökaluun jatko-opintojen todistusvalinnassa

– Lausunto Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen muutoksesta, OKM/50/010/2017

– Lausunto Lukion kehittäminen ja lukiolainsäädännön muutostarpeet

– Lausunto ylioppilastutkinnon kehittäminen ja ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunto yhteishaun hakuajoista

Valtakunnalliset opinto-ohjaajien koulutuspäivät, Tuumasta toimeen, järjestettiin Jyväskylässä 2.- 4.2.2017. Osallistujia oli noin 800. Koulutuspäivien yhteydessä julkistettiin Vuoden opinto-ohjaajan valinta ja Elämäntyöpalkinto pitkästä urasta opinto-ohjauksen koulutuksen kehittämisestä sekä tunnustus ”Vuoden ohjausalan gradusta. Vuoden opinto-ohjaajaksi valittiin Helena Kasurinen Lohjan lukiosta. Elämäntyöpalkinnon sai Hämeen ammattikorkeakoulusta eläkkeelle siirtynyt Seppo Seinä. Vuoden ohjausalan gradun tunnustuksen sai Jyväskylän yliopistosta ohjausalan maisteriksi valmistunut Sanna Selkamo.

SOPO ry:n kunniajäseniksi hyväksyttiin Juhani Pirttiniemi ja Merja Lehmussaari.

SOPO ry myönsi seuraavat ansiomerkit:

Kultainen, Eero Klemola

Hopeinen, Raili Sandelin, Eila Samppala, Ruut Pasanen, Anja Laaksonen

Pronssinen, Mika Kangas

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan ottaa jokainen, jolla on opinto-ohjaajan/oppilaanohjaajan kelpoisuus, koulutuksessa oleva, ohjausalalla toimiva tai yhdistyksen tarkoituksen hyväksi työskentelevä henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi lisäksi olla kannatus-, opiskelija-, eläkeläis- ja yhteisöjäseniä sekä yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä. Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida opiskelijoita jo opiskeluaikana liittymään jäseneksi. Vuoden 2017 lopussa yhdistyksessä oli 1117 varsinaista jäsentä. Vuoden lopussa yhdistyksestä katsottiin eronneeksi 196 jäsentä. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän maksukehotuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai on ilmoittanut eronneensa. Yhdistyksessä oli 31.12.2017 varsinaisia jäseniä 920, opiskelijajäseniä 110, kunniajäseniä 18 ja eläkeläisjäseniä 69.

Jäsenistö koulumuodoittain:

Perusopetus 303

Perusopetus ja lukio 57

Lukio 169

Ammatillinen toinen aste 247

Korkeakoulu 97

Kansanopisto 8

Muut 39

HALLITUS

Hallituksessa on puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Toimikaudella hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet (henkilökohtainen varajäsen suluissa).

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Eero Vuorinen, Tampereen yliopiston normaalikoulu, Tampere

Varapuheenjohtaja Sirpa Puikkonen, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylä

(Virpi Salminen, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Tampere)

Sihteeri Tuija Ristimella, Ounasvaaran peruskoulu, Rovaniemi

(Ruut Pasanen, Pohjankartanon koulu, Oulu)

Anja Laaksonen, Aurinkolahden peruskoulu, Helsinki

(Pia Koski-Stremmelaar, Kirkkojärven koulu, Espoo)

Eero Nummenmaa, Tesoman koulu, Tampere

(Hans Kankkonen, Merenkurkun koulu, Vaasa)

Armi Nurmi, Salon lukio, Salo

(Anna Quagraine, Mattlidens gymnasium, Esbo)

Maija Pasanen, Linnankosken lukio ja aikuislinja, Porvoo

(Anu Turunen, Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi)

Leila Saramäki, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

(Erja Salminen, Turun ammattikorkeakoulu, Turku)

Timo Vainionpää, Koulutuskeskus Sedu, Kurikka

(Anu Hietarinta, Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki)

Rahastonhoitajana toimi Erja Salminen Turun ammattikorkeakoulusta Turusta.

Jäsensihteerinä ja myyntineuvottelijana toimi Tuija Mäntsälä Turun ammattikorkeakoulusta Turusta. Myyntineuvottelija Tuija Mäntsälä vastasi ilmoitusmarkkinoinnista, lehtitilauksista ja nettisivuista.

Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Satu Haime ja Eero Klemola, varatoiminnantarkastajina Eija Iso-Junno ja Pekka Kauttu.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Jyväskylässä 3.2.2017. Kokoukseen osallistui 67 varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimikauden aikana seitsemän kertaa.

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Hallitus asetti kokouksissaan 3/2017, 4/2017 ja 6/2017 seuraavat toimikunnat ja työryhmät.

Perusopetustoimikunta

Anja Laaksonen pj. Aurinkolahden peruskoulu Helsinki, jäsenet Mia Gerdt Kaukajärven koulu Tampere, Pia Koski-Stremmelaar Kirkkojärven koulu Espoo, Hans Kankkonen Merenkurkun koulu Vaasa, Eero Nummenmaa Tesoman koulu Tampere (1.8. alkaen Sotungin lukio Vantaa) ja Tuija Ristimella Ounasvaaran peruskoulu Rovaniemi.

Toimikunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Sähköposti on ollut tärkeä yhteydenpitoväline. Opinto-ohjaaja -lehteen on kirjoitettu säännöllisesti.

Ohjaussuunnitelmaan liittyviä kyselyitä jäsenistöltä tuli edelleen muutamia. Avuksi oli verkkosivuille lisätty muokattava ohjaussuunnitelmamalli, mutta Sopon sivuston uusiminen hävitti välillä koko mallin. Kilpailukykysopimuksesta kyseltiin myös.

Jyväskylän Opopäivien Tuumailuista digitoimeen -työpajaan osallistui noin 120 opinto-ohjaajaa. Opettajat ja tt-kouluttajat Hannu Rainerma ja Ville Sakomaa opastivat osallistujia o365 -ohjelmiston monipuolisempaan käyttöön ohjauksen apuvälineenä (mm. pilvipalvelut). Kuulimme myös ydinkohdat ammatillisen koulutuksen reformin ongelmista. Lopuksi Jaana Seikkula-Leino kertoi erityisesti lukiolaisten käyttöön tarkoitetusta Digitreenarista.

Toukokuussa Tampereen alue- ja toimikuntaseminaarin perusopetusväen tapaamiseen osallistui 15 opinto-ohjaajaa. Aiheina mm. opettajan verotuksen tulonhankkimisvähennys ja ohjaussuunnitelmien tekeminen eri kunnissa.

Syksyllä toimikunta otti lyhyen ajan sisällä kantaa kolme kertaa.

– Kantaa otettiin OKM:n asetusluonnokseen, joka koskee opiskelijaksi ottamisen perusteita ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Useimmat muutosehdotukset saivat SOPO ry:n kannatuksen.

– OKM:n pääjohtaja Tammilehdon pyynnöstä annettiin eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunto yhteishaun hakuajoista (toisen asteen, ammatillisten erityisoppilaitosten ja lisäopetuksen haut: yhtäaikaa vai perättäin). Toimikunta toivoi hakuaikojen pysyvän perättäisinä.

– Lisäksi sivistysvaliokunnalle annettiin asiantuntijalausunto hallituksen lakiesityksestä toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa. Kokeilukouluissa oppilas voi valita ruotsin kielen tilalle muun vieraan kielen.

Syksyllä suunniteltiin myös Opopäivien ohjelmaa.

Ammatillisen koulutuksen toimikunta

Sirpa Puikkonen pj. Jyväskylän ammattiopisto Jyväskylä, Leena Hietanen Hyria koulutus Hyvinkää, Pasi Junttanen Novida ammattiopisto ja lukio Uusikaupunki, Erika Perander Vamia Vaasa, Virpi Salminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Tampere, Timo Vainionpää Koulutuskeskus Sedu Kurikka.

Jyväskylän Opopäiville kokoontui auditorion täydeltä väkeä kuulemaan ammatillisen koulutuksen reformista ja rahojen leikkauksista. Ministeri Grahn-Laasosen terveiset päivän sanomalehdessä: ”… virkamiesesitystä muutetaan niin, että lakiin kirjataan opiskelijalle oikeus opinto-ohjaukseen myös jatkossa. Pidän tärkeänä, että sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukiossa opiskelijalla on samanlaiset oikeudet hyvään opetukseen ja opintojen ohjaukseen.” otettiin ilolla vastaan. Opopäivillä avattiin myös Opinto-ohjaajan työnkuva – kysely, jonka alustavista tuloksista saimme lukea Opinto-ohjaaja -lehdestä syksyllä.

Ammatillisen koulutuksen toimikunta on vaikuttanut ammatillisen ohjauksen kentässä esillä olleisiin asioihin ja nostanut niitä SOPO ry:n hallituksen käsittelyyn. SOPO ry:n hallituksessa on ollut kaksi ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajaa: Sirpa Puikkonen ja Timo Vainionpää. Ammatillisen koulutuksen toimikunnan kokoonpanossa pyrittiin huomioimaan alueellisuus ja osa jäsenistä on toiminut pitkään opinto-ohjaajina, osa on opinto-ohjaajauran alkutaipaleella. Toimikunta tapasi vuoden aikana viisi kertaa Tampereella. Ammatillisen koulutuksen reformi työllisti toimikuntaa koko vuoden todella paljon. Sen lisäksi toimikunta keskusteli myös muista kaikkia opinto-ohjaajia koskevista asioista esim. vuosityöaika, opinto-ohjaajan työnkuva, aikuisten opinto-ohjaus, reformiin valmistautuminen.

1) Järjestäytymiskokous 31.3., jolloin linjattiin toimikunnan tulevan kauden toimintaa ja suuntaviivoja. Ammatillisen koulutuksen reformin asetusta ja lainsäädäntöä odotettiin.

2) Kokous pidettiin 20.5., toimikunta- ja alueseminaarin yhteydessä laajennetulla kokoonpanolla. Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen saatiin opinto-ohjaus takaisin lakiesitykseen. Käytiin vilkasta keskustelua reformin sisällöistä mahdollisuuksineen ja uhkineen: tutkintojen määrän väheneminen,

henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jatkuva haku ja työelämän rooli ammatillisessa koulutuksessa.

3) 25.8. kokoonnuttiin uuden lukuvuoden aloituksen merkeissä. Ammatillisen koulutuksen laki hyväksyttiin kesällä. Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osaamispiste, opintojen arviointi ja kelpoisuus puhututti.

4) 13.10. kokoonnuimme päivittämään ammatillisen koulutuksen reformin tilannetta opinto-ohjaajien näkökulmasta: kuka antaa opinto-ohjausta jatkossa – uhkakuvia kentältä. Tulevien Opopäivien workshop alkoi hahmottua.

5) 24.11. aiheena oli kelpoisuusasia ja kannanotto eteenpäin toimitettavaksi.

Timo Vainionpää edusti opinto-ohjaajia valtakunnallisessa työryhmässä: Toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyssä eli Valmiina valintoihin 2. Erika Perander ja Sirpa Puikkonen olivat ko työryhmän kuultavina 21.3.

Timo Vainionpää ja Sirpa Puikkonen tapasivat ministerin erityisavustaja Marttisen 22.2. yhdessä SOPO ry:n puheenjohtaja Jukka Eero Vuorisen kanssa.

Toimikunta on kirjoittanut aktiivisesti Opinto-ohjaaja -lehteen.

Lukiotoimikunta

Armi Nurmi pj Salon lukio Salo, Heini Kelosaari Someron lukio Somero, Merja Kuvaja Seinäjoen lukio Seinäjoki, Maija Pasanen Linnankosken lukio ja aikuislinja Porvoo, Eero Nummenmaa Sotungin lukio Vantaa 1.8.2017 alkaen, Anna Quagraine Mattlidens gymnasium Espoo ja Anu Turunen Lyseonpuiston lukio Rovaniemi

Lukiotoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Tämän lisäksi koostimme vuoden aikana sähköpostin välityksellä kannanottoja lukiokoulutuksen ajankohtaisiin asioihin. Lukiotoimikunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti valtakunnallisiin ja paikallisiin lukion opinto-ohjaukseen liittyviin seminaareihin ja tapahtumiin. Yhteistyötä Suomen lukiolaisten liiton kanssa on tehty myös kuluvana vuonna tiiviisti. Lukiotoimikunnan palsta on ollut jokaisessa Opinto-ohjaajan -lehden numerossa. Jyväskylän Opopäivien lukioworkshopissa käsiteltiin lukiokoulutuksen ajankohtaisia aiheita. Keskeisenä lukioworkshopin teemoina olivat lukion työ- ja palkkausasiat. Lukiotoimikunta on pitänyt tiiviisti yhteyttä OAJ:n kanssa koko vuoden ajan lukion opinto-ohjaajien työ- ja palkkausasioiden parantamiseksi.

Lukion kehittäminen ja lukiolainsäädännön muutostarpeet, ylioppilastutkinnon kehittäminen ja ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavallinnassa ovat herättäneet keskustelua lukion opinto-ohjaajien keskuudessa koko vuoden ajan. Valmistelimme SOPO ry:n hallitukselle kannanotot: lukio kehittäminen, lukiolainsäädännön muutostarpeet, ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakouluvalinnassa ja ruotsin kielen kokeilumahdollisuudesta. Otimme myös kantaa OHA-foorumin laatimaan ylioppilastutkinnon pisteytystyökaluun korkeakouluvalinnassa. Opetus- ja kulttuuriminiteriö järjesti uusi lukio-kiertueen, johon osallistuimme aktiivisesti ympäri Suomea. Lukiotoimikunnan jäsenet ovat osallistuneet opetus- kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän järjestämiin seminaareihin korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä. Lukiotoimikunta seurasi ja otti kantaa lukiokoulutuksen kehitystyöhön koko vuoden ajan.

Korkeakoulutoimikunta

Leila Saramäki pj. Itä-Suomen Yliopisto Kuopio, Siru Kilpilampi Lahden AMK Lahti, Mervi Kurula Karelia AMK Joensuu, Erja Salminen Turun AMK Turku, Tuija Syväjärvi Lapin AMK Rovaniemi

Korkeakoulutoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Lisäksi asioita on valmisteltu sähköpostilla. Jyväskylän Opopäivien korkeakoulutyöpajassa Vesa Kuhanen kertoi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehitetystä opettajatuutorien koulutuksesta, jossa opettaja vahvistaa osaamistaan useilla tuutorointiin liittyvillä osa-alueilla. Päätettiin perustaa facebook-ryhmä, jossa voidaan keskustella korkeakoulun ohjausasioista.

Ensimmäisen kokouksensa toimikunta piti toukokuussa. Kokous oli yhdistetyn alue- ja toimikuntaseminaarin yhteydessä, ja siihen osallistuivat myös alueensa edustajina olleet korkeakoulun opinto-ohjaajat. Tapaamisen alussa pohdittiin toimikunnan työn tavoitteita. Yhteenvetona todettiin, että tavoitteena on saada korkea-asteen opinto-ohjaajat yhteiseen keskusteluun ja kehittämään yhteistyössä korkeakoulujen opinto-ohjausta. Lisäksi tavoitteena on jakaa ideoita ja saada vertaistukea uudistusten myllerryksissä. Keskustelua käytiin aikuisten ohjaamisesta ja sen haasteista. Paljon puhuttiin myös yhteistyön kehittämisideoista.

Loppukesän tapaamisessa pohdittiin vaihtoehtoja yhteiselle keskustelufoorumille ja päätettiin aloittaa korkea-asteen opinto-ohjaajien facebook-ryhmän aktivoinnista. Keskusteltiin verkko-ohjauksen erilaisista toteutusmalleista ja todettiin, että yhteistyötä tehdään jo useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken, mutta sitä voitaisiin edelleen laajentaa. Keskusteltiin myös korkeakoulujen hausta ja todettiin, että yhteinen korkeakouluhaku on selkiyttänyt monia asioita. Aloittavan opiskelijan oikeus ilmoittautua poissaolevaksi on tiukentunut ja se on selkiyttänyt opiskelijavalintaprosessia. Alustavasti ideoitiin myös työpajan sisältöä tuleville Opopäiville.

Loppuvuodesta toimikunta suunnitteli sähköpostitse Opopäivien korkeakoulutyöpajan sisällön ja sopi tarvittavista järjestelyistä.

Kansainvälinen toimikunta

Jukka Eero Vuorinen pj. Tampereen normaalikoulu Tampere, Peter Edelsköld Yrkeshögskolan Novia Turku, Hans Kankkonen Merenkurkun koulu Vaasa, Maarit Laaksonen Pohjois-Hervannan koulu Tampere, Heli Piikkilä sihteeri Amurin koulu Tampere, Anna Quagraine Mattlidens gymnasium Espoo, Erja Salminen rahastonhoitaja Turun ammattikorkeakoulu Turku.

Kansainvälinen toimikunta on kokoontunut 3 kertaa. Toimikunnan jäsenet ovat kirjoittaneet Opinto-ohjaaja -lehteen kansainvälisyyteen liittyviä artikkeleita. Lehdessä on ollut myös ruotsinkielisiä artikkeleita.

Suomen opinto-ohjaajat ry kuuluu yhdistyksenä kansainväliseen IAEVG -järjestöön Pohjoismaisen ohjausalan (NFSY) jäsenenä. Raimo Vuorinen toimi IAEVG -järjestön varapresidenttinä. Heli Piikkilä toimi IAEVG :n yhteyshenkilönä ja kansallisena kirjeenvaihtajana.

SOPO ry:n edustajat NFSY:n hallituksessa ovat olleet Jukka Eero Vuorinen ja Peter Edelsköld varajäseninä Hans Kankkonen ja Heli Piikkilä. Vuosikokouksessa Turussa 27.4. virallisina edustajina olivat Peter Edelsköld ja Jukka Eero Vuorinen ja mukana olivat myös Erja Salminen, Hans Kankkonen, Maarit Laaksonen ja Heli Piikkilä. NFSY:n vetovastuu siirtyi em. kokouksen jälkeen Islantiin. NFSY:n hallitus kokoontui 3.-4.11. Reykjavikissa, jossa mukana Suomesta olivat Peter Edelsköld ja Hans Kankkonen.

Lehden toimitusneuvosto

Jukka Eero Vuorinen pj., Tuija Mäntsälä, Maija Pasanen, Milja Mäkelä ja 1.10.2017 alkaen Aki Tulikari

Lehden toimitusneuvosto on kokoontunut neljä kertaa ja vastannut SOPO ry:n tiedotustoiminnasta.

Opopäivät 2018 työryhmä, Aallonharja

Anja Laaksonen, Tuija Mäntsälä, Timo Vainionpää, Jukka Eero Vuorinen

Opopäivien toimikunta on kokoontunut viisi kertaa. Työryhmä on vastannut Opopäivien 2018 suunnittelusta.

JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET

Yhdistyksen edustajat ovat pitäneet esillä ohjauksellista näkökulmaa eri työryhmissä.

Yhdistyksellä oli vuonna 2017 edustus mm. seuraavissa työryhmissä ja tapaamisissa:

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä, jonka tehtävänä on laatia toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyssä, Sirpa Puikkonen ja Timo Vainionpää

AOLin hallituksen jäsen ja 2018 varajäsen seuraavat kaksi vuotta, Armi Nurmi

AOLin peruskoulutoimikunnan jäsen 2017, Anja Laaksonen

Kesälukioseuran hallitus, jäsen Armi Nurmi, varajäsen Maija Pasanen

Kesälukioseura pedagoginen toimikunta, Maija Pasanen

OAJin hallitus, Jukka Eero Vuorinen varajäsen

OAJin pedagoginen toimikunta, varajäsen Armi Nurmi

Kansallinen LUMA – neuvottelukunta, SOPO ry:n edustaja Eero Nummenmaa, nimetty 17.12.2017

Vuoden OPO -raadin kokous, 4.1.2017 Helsinki, Jukka Eero Vuorinen

Tieto OYJ:n tilaisuus Suomi 100 juhlavuoden yhteistyö SOPO ry:n kanssa, 11.1.2017 Helsinki, Jukka Eero Vuorinen

Työ 2040 skenaarioita työn tulevaisuudesta Demos-Helsingin järjestämä tilaisuus, 23.1.2017 Helsinki, Jukka Eero Vuorinen

Sataedu Paavo Valtasen eläkkeelle jääminen, 15.2.2017 Kokemäki, Jukka Eero Vuorinen OKM Sanni Grahn-Laasosen avustajan Matias Marttisen tapaaminen, 22.2.2017 Helsinki, Sirpa Puikkonen, Jukka Eero Vuorinen ja Timo Vainionpää

StarT-hanke ohjausryhmä, 6.3.2017 Helsinki, Armi Nurmi

Euroguidance 13.3.2017 Helsinki, Anja Laaksonen

Ammatillisen tutkinnon hyödyntäminen korkeakoulujen valinnassa, 21.3.2017 Helsinki, Erika Perander ja Sirpa Puikkonen

SAK – HYOL neuvottelu ja seminaarin suunnittelu, 23.3.2017 Tampere, Jukka Eero Vuorinen

Teollinen ja kulttuurinen murros – haaste alueille. Alue-ennakoinnin vuosiseminaari, 23. – 24.3.2017 Turku, Armi Nurmi

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto, POE –seminaari, 31.3.2017 Helsinki, Merja Kuvaja ja Anja Laaksonen.

Ohjauksen kehittämispäivät, puhujana, 20. – 21.4.2017 Helsinki, Heini Kelosaari

NFSY:n vuosikokous, 28. – 29.4.2017 Turku, Peter Edelsköld, Hans Kankkonen,Maarit Laaksonen, Heli Piikkilä, Erja Salminen ja Jukka Eero Vuorinen

AOL-seminaari, 6.5.2017 Helsinki, Anja Laaksonen ja Armi Nurmi

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun – seminaari luennoitsijana, 9.5.2017 Helsinki, Timo Vainionpää

Taitaja 2017-tapahtuma, kutsuvieraana, 18.5.2017 Helsinki,i Jukka Eero Vuorinen

Suomi 100 – juhlavuoden Start T -gaalaseminaari ja iltajuhla, 23.5.2017 Helsinki, Armi Nurmi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pyöreän pöydän keskustelu lukiouudistuksesta Sanni Grahn-Laasosen johdolla, 6.6.2017 Helsinki, Armi Nurmi

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa on kutsunut pedagogiset opettajajärjestöt keskustelemaan lukiokoulutuksesta, 7.11.2017 Helsinki, Armi Nurmi

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto, POE – syysseminaari, 20.- 21.10.2017 Helsinki, Anja Laaksonen ja Tuija Ristimella

Aineopettajaliitto AOL- syysseminaari, 11.11.2017 Riihimäki, Merja Kuvaja ja Armi Nurmi

#uusilukio Sanni Grahn-Laasonen opetus – ja kulttuuriministerin illallistapaaminen, 22.11.2017 Helsinki, Heini Kelosaari

Keskustelutilaisuus lukiouudistuksesta pedagogisille opettajajärjestöille, 1.12.2017 OPM Helsinki, Armi Nurmi

Uraseurantafoorumi 11.12.2017 Helsinki, Heini Kelosaari, Armi Nurmi ja Jukka Eero Vuorinen

Puheenjohtaja tapasi opinto-ohjauksen opetusneuvokset Riia Palmqvist (perusopetus), Jouni Järvinen (ammatillinen koulutus), Kaisa Räty (Valma, Telma, lisäopetus), 14.12.2017 OPH Helsinki, Jukka Eero Vuorinen

TIEDOTUSTOIMINTA

Uudistettu jäsenlehti Opinto-ohjaaja ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa. Lehden päätoimittajana oli Milja Mäkelä 31.5.2017 asti ja tiedottajana 1.10.2017 alkaen Ari Tulikari. Lehden toimitusneuvosto seurasi lehden laatua ja ilmoitusten markkinointia. Lehden tulonlähteenä olivat ilmoitukset.

SOPO ry tiedotti asioista Opinto-ohjaaja -lehdessä, yhdistyksen internetsivuilla, yhdistyksen Facebook -sivulla, Twitterissä sekä sähköpostitse aluepuheenjohtajien kautta.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN KANSSA

Yhteistyön keskeisenä tavoitteena oli tehdä yhdistystä ja ohjausalaa tunnetuksi ja vaikuttaa ohjauksen toimintaedellytyksiin sekä saada opinto-ohjaajille ajankohtaista työelämä- ja työmarkkinatietoutta. Yhdistys jatkoi yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen, opiskelijajärjestöjen ja muiden ohjausalan yhteistyötahojen kanssa. Yhdistyksen puheenjohtaja on ollut kutsuttuna opinto-ohjaajakoulutuksen yksiköissä kertomassa opinto-ohjauksen asemasta ja tilasta sekä SOPO ry:n toiminnasta.

TALOUS JA JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksun suuruus oli 45 euroa, eläkeläisten ja opiskelijoiden jäsenmaksu oli 22 euroa. Toimintakauden lopussa yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Kaarinan Tilitoimisto Oy.

Suomen opinto-ohjaajat ry

Helsinki 20.1.2018 Hallitus