Suomen opinto-ohjaajat ry: TOIMINTASUUNNITELMA  2019

SOPO ry:n tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen asemaa ja vaikutusvaltaa valtakunnallisena ohjausalan pedagogisena järjestönä. Toimintavuoden tavoite on parantaa mm. kuntien opetustoimenjohtajien, opetuspäälliköiden, rehtoreiden ja muiden opetushallinnosta vastaavien virkamiesten sekä luottamusmiesten tietämystä opinto-ohjaajan työtehtävistä. Tieto vahvistaa ohjauksen asemaa kaikilla koulutusasteilla.  Tärkein tavoite on vaikuttaa siihen, että kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeus asiantuntevaan ja riittävään ohjaukseen toteutuu.

Opinto-ohjaajien toimintaedellytysten parantamiseen yhdistys pyrkii

 • opinto-ohjaajan ammatti-identiteetin vahvistamisella
 • työnkuvan selkiyttämisellä
 • kehittämällä yhdistyksen ja sen toimikuntien työskentelyä
 • vahvistamalla alueyhteistyötä
 • vaikuttamalla koulutus- ja ohjauspoliittisten ohjelmien laadintaan yhdessä OAJ:n kanssa
 • osallistumalla opinto-ohjausta koskevaan koulutuspoliittiseen keskusteluun
 • korostamalla opinto-ohjaajien ammatillisen erityisosaamisen tärkeyttä kaikilla koulutusasteilla
 • vaikuttamalla OAJ:hin opinto-ohjaajien palkkausjärjestelmien ja työehtojen parantamiseksi
 • ylläpitämällä ja kehittämällä ohjauksen kansainvälisiä yhteyksiä
 • lisäämällä yhteistyötä ruotsinkielisten opinto-ohjaajien kanssa.

HALLINTO

Hallitus kokoontuu 5-7 kertaa vuodessa. Alueellinen edustavuus on hallituksen paikkajaossa tärkeätä.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään edelleen niin, että Suomen oppilaitoksissa ohjaustyötä tekevät kokevat SOPO ry:n omaksi järjestökseen ja liittyvät jäseniksi. Tähän pyritään tekemällä yhdistyksen toimintaa tunnetuksi Opopäivillä ja muissa tapahtumissa sekä kehittämällä tiedotustoimintaa.

Yhdistyksen jäsenhankintaa vahvistetaan sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten ohjausalan ammattilaisten keskuudessa.

TOIMIKUNTATYÖSKENTELY

SOPO ry:n kouluastekohtaisten toimikuntien yhteisenä tehtävänä on

 • seurata oman kouluasteensa ajankohtaisia kysymyksiä kuten lainsäädännön, opetussuunnitelman perusteiden ja valintaperusteiden muutoksia
 • tehdä esityksiä, valmistella kannanottoja ja lausuntoja sekä ottaa kantaa erityisesti oman kouluasteensa ohjaustehtäviin liittyviin kysymyksiin
 • pitää yhteyttä OAJ:n kanssa opinto-ohjaajien palkkaukseen, muuhun edunvalvontaan sekä työn vaativuuteen liittyvissä kysymyksissä
 • pitää yhteyttä päättäjiin opinto-ohjaukseen vaikuttavien asioiden valmistelussa
 • seurata ohjauksen laatukriteereiden toteutumista

Perusopetustoimikunta

Perusopetustoimikunta pyrkii vahvistamaan opinto-ohjauksen asemaa ja oppilaiden oikeutta riittävään ja tarkoituksenmukaiseen opinto-ohjaukseen.  SOPO ry ja perusopetustoimikunta toimivat yhteistyössä Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Eduskunnan sivistysvaliokunnan, OAJ:n sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Epätasa-arvoisuus oppilaanohjaajien palkkauksessa muihin aineenopettajiin verrattuna, puuttuva vuosisidonnainen 20 v. lisä, on tärkeimpiä edunvalvonnallisia aiheita.

Turun Åpopäivien workshopissa esitellään syksyllä 2018 peruskoulun oppilaanohjaajille teetetyn sähköisen kyselyn tuloksia. Pyrimme vaikuttamaan kyselyn pohjalta esillenousseisiin ongelmiin. Tavoitteena on, että opinto-ohjaajaa kohden on enintään 200 ohjattavaa. Oppilaanohjaajien työnkuva vaatii selkiyttämistä ja tehtävien rajaamista, koska useat kokevat työtä olevan liikaa. Tavoitteena on myös säilyttää tai palauttaa oppilaanohjaajan oppitunnittomat perjantait, jotta tärkeisiin koulutuksiin osallistuminen on mahdollista ilman erityisjärjestelyitä. Tarkoituksena on koota vinkkipankki siitä, miten oppilaanohjaajan työtä saataisiin paremmin näkyväksi omassa työyhteisössä sekä rehtoreiden ja opetushallinnon keskuudessa.

Toimikunta seuraa edelleen Opintopolku.fi -sivuston kehittämisprosessia ja pyrkii vaikuttamaan yhteishaun ajankohtaan.

Ammatillisen koulutuksen toimikunta

Ammatillisen koulutuksen toimikunta työskentelee opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaajien aseman parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Yhtenäinen opinto-ohjaajien työnkuva, opinto-ohjauksen kentällä tapahtuviin muutoksiin vastaaminen, opinto-ohjauksen riittävän resursoinnin turvaaminen ja kollegoiden tukeminen arkityössä ovat tärkeitä toimikunnan tavoitteita. Toimikunta pyrkii selkeyttämään käsitystä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksesta ja tuomaan esille opinto-ohjauksen tavoitteita ja tehtävää.

Ammatillisen koulutuksen toimijat elävät muutoksessa. Vuoden 2018 alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi ja yhtä aikaa tehdyt isot taloudelliset leikkaukset ovat tuoneet valtavasti haasteita työhömme ja ovat edelleen ammatillisen koulutuksen toimikunnan työskentelyn keskiössä. Toimikunta työskentelee reformissa tehtyjen, jo myönnettyjen virheiden korjaamiseksi. Yhteinen opinto-ohjaajien työnkuvan työstäminen jatkuu. Toimikunta tuo opinto-ohjaajien asiantuntijuutta näkyville eri foorumeilla ja nostaa esille opinto-ohjauksen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa ja opiskelijapalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Edunvalvonnan tavoitteena on saada kaikille opinto-ohjaajille mielekäs vuosityöajan määrittely ja pitkällä aikavälillä rinnastus tasavertaisesti opettajiin. Toimikunta pyrkii myös vaikuttamaan palkkauksen kehittämiseen niin, että se vastaisi paremmin työn vaativuutta.

Toimikunta pyrkii olemaan kaikkien ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien yhteinen kanava ja mahdollisuuksien mukaan jakamaan opinto-ohjaajien hyviä käytänteitä ja tukemaan opinto-ohjaajien ammatillista identiteettiä.

Lukiotoimikunta

Lukiotoimikunnan edunvalvonnallisina päätavoitteina on saada lisää opinto-ohjaajien virkoja ja selkeyttää lukion työ- ja palkkausehtoja jäsenistölle. Lukion opinto-ohjaajien vuosityöaikaan pyritään saamaan tarkennuksia. Tavoitteena on, että yhdellä opinto-ohjaajalla on enintään 200 ohjattavaa opiskelijaa. Opinto-ohjauksen saatavuus ja riittävyys nivelvaiheessa, lukioaikana ja jatko-opintoihin pyrkiessä ovat edelleen tärkeitä aiheita. Lukiotoimikunta seuraa, miten toisen asteen oppilaitosten yhdistyessä opinto-ohjaus niissä järjestetään ja tarvittaessa tekee kehittämisehdotuksia.

Lukiotoimikunta on mukana kaikessa lukion kehittämistyössä opinto-ohjauksen osalta ja pitää yhteyttä Opetushallitukseen, opetusministeriöön, Eduskunnan sivistysvaliokuntaan, Suomen lukiolaisten liittoon ja moniin muihin tärkeisiin yhteistyötahoihin. Lukiotoimikunta ottaa kantaa lukion opinto-ohjauksen ajankohtaisiin asioihin ja on aktiivisesti yhteydessä OAJ:n kanssa lukion opinto-ohjaajien työ- ja palkkausasioissa. Lukiotoimikunta kannustaa opinto-ohjaajia osallistumaan opinto-ohjausta koskevien tutkimusten järjestämiseen ja ajankohtaisista asioista kirjoittamiseen. Vuoden 2019 painopistealueina on seurata ja vaikuttaa uudistuvaan opetussuunnitelmaan, lukiolakiin ja ylioppilastutkintoon sekä korkeakoulujen muuttuviin valintaperusteisiin.

Korkeakoulutoimikunta

Opinto-ohjaus on muun opetuksen ja ohjauksen tavoin pedagogista toimintaa. Toimikunta pyrkii OAJ:n ja korkeakouluissa päätöksiä tekevien kautta  vaikuttamaan  siihen, että kaikki opinto-ohjaajat voivat tehdä työtään lehtoreina. Opinto-ohjaajan työnkuvaa selkiytetään työyhteisön muulle henkilöstölle ja yhteistyötahoille.Vaikutetaan siihen, että opinto-ohjaajilla on omat työtilat, jotta ohjaustilanteiden työskentelyedellytykset ja tietosuoja säilyvät.

Lisätään yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa ja kannustetaan paikalliseen yhteistyöhön korkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa. Selvitetään korkeakoulujen käytänteitä opiskelijoilta pyydettävän rikostaustaotteen tarkistamisessa ja laaditaan yhteinen toimintasuositus korkeakouluille.

Seurataan ja pyritään tarvittaessa vaikuttamaan opiskelijavalintaprosessin muutoksiin ja digitaalisen valintakokeen suunnitteluun. Lukioyhteistyön lisääntyessä seurataan sen etenemistä ja mahdollisuuksien mukaan jaetaan hyviä käytänteitä jäsenistölle.

Kansainvälinen toimikunta

Kansainvälinen toimikunta valmistelee ja edistää yhdistyksen kansainvälisiä asioita. Toimikunta ylläpitää yhteyksiä pohjoismaiseen ohjausalan järjestöön NFSY:yyn ja laatii sille maaraportin.  Vuonna 2019 NFSY:n vuosikokous järjestetään Reykjavikissä Islannin ollessa puheenjohtajamaa.

Sopo ry vaikuttaa kansainvälisiin ohjausta koskeviin päätöksiin ja linjauksiin maailmanlaajuisen ohjausalan järjestön International Association for Educational and Vocational Guidancen (IAEVG) kautta. Jokainen SOPO ry:n jäsen kuuluu em.  järjestöön Sopon kautta.  SOPO ry vahvistaa IAEVG:n näkyvyyttä ja sen toiminnasta tiedottamista. Yhdistys julistaa jäsenilleen haettavaksi matka-apurahoja IAEVG: n konferenssiin 9.-13.9.2019 Bratislavaan Slovakiaan.

Opinto-ohjaajien kansainvälistymistä tuetaan yhteistyössä Opetushallitukseen kuuluvan Euroguidance – verkoston sekä muiden toimijoiden kanssa. SOPO ry:n nettisivujen käännöstyötä ruotsin ja englannin kielille jatketaan vuonna 2019 nettisivujen muun päivittämisen yhteydessä.

SOPO ry edustajia osallistuu mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin ohjausalan selvityksiin, tutkimuksiin ja seminaareihin.

TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI

Yhdistyksen jäsenlehteä on uudistettu ja nykyaikaistettu. Vuoden 2015 alusta lehti alkoi ilmestyä uudella nimellä Opinto-ohjaaja. Lehti ilmestyy vuonna 2019 neljä kertaa. Lehden toimittamisesta vastaavat päätoimittaja Jukka Eero Vuorinen ja toimitussihteeri Aki Tulikari. Lehden toimitusneuvostossa on lisäksi yksi hallituksen edustaja sekä jäsensihteeri Tuija Mäntsälä. Opinto-ohjaaja -lehti on yhdistyksen tärkeä tiedotuskanava jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille. Lehdessä seurataan, mitä opinto-ohjauksessa tapahtuu ja se tukee opinto-ohjaajien ammatillista osaamista.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan myös uudistettavien internet-sivujen kautta osoitteessa www.sopo.fi. Internet-sivujen toimivuutta ja ajantasaisuutta kehitetään saadun jäsenpalautteen avulla. Yhdistys kehittää näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa verkkoympäristöissä. Yhdistyksellä on Facebook –sivut ja Twitter –tili.

Tiedottamista hoidetaan myös välittämällä jäsenistölle sähköisiä tiedotteita ja jäsenkirjeitä alueyhdistysten puheenjohtajien kautta. Keskeinen osa tiedottamista ja markkinointia on osallistuminen messuille, näyttelyihin sekä muihin ohjauksen ja yhdistystoiminnan kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin.

TALOUS

Yhdistyksen talouden perustana ovat jäsenmaksutulot ja Opinto-ohjaaja -lehden ilmoitustulot. Tavoitteena on, että järjestölehden kustannukset katetaan ilmoitustuloilla, joiden hankinnasta pääosin vastaa yhdistyksen palkkaama myyntineuvottelija.