Toimintasuunnitelma 2020

Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry:n tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen asemaa ja vaikutusvaltaa valtakunnallisena ohjausalan pedagogisena järjestönä. Toimintavuoden tavoite on parantaa mm. kuntien opetustoimenjohtajien, opetuspäälliköiden, rehtoreiden ja muiden opetushallinnosta vastaavien virkamiesten sekä luottamusmiesten tietämystä opinto-ohjaajan työtehtävistä. Tieto vahvistaa ohjauksen asemaa kaikilla kouluasteilla. Tärkein tavoite on vaikuttaa siihen, että kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeus asiantuntevaan ja riittävään ohjaukseen toteutuu. Opinto-ohjaajien toimintaedellytysten parantamiseen yhdistys pyrkii

• 200 ohjattavaa / opinto-ohjaaja perusopetuksessa ja toisella asteella
• opinto-ohjaajan ammatti-identiteetin vahvistamisella ja opettajarekisterillä • työnkuvan selkiyttämisellä
• kehittämällä yhdistyksen ja sen toimikuntien työskentelyä
• vahvistamalla alueyhteistyötä
• vaikuttamalla koulutus- ja ohjauspoliittisten ohjelmien laadintaan yhdessä OAJ:n kanssa
• osallistumalla opinto-ohjausta koskevaan koulutuspoliittiseen keskusteluun
• korostamalla opinto-ohjaajien ammatillisen erityisosaamisen tärkeyttä kaikilla koulutusasteilla
• vaikuttamalla OAJ:hin opinto-ohjaajien palkkausjärjestelmien ja työehtojen parantamiseksi
• ylläpitämällä ja kehittämällä ohjauksen kansainvälisiä yhteyksiä
• lisäämällä yhteistyötä ruotsinkielisten opinto-ohjaajien kanssa.

HALLINTO

Hallitus kokoontuu 5-7 kertaa vuodessa. Alueellinen edustavuus on hallituksen paikkajaossa tärkeätä. Yhdistyksen toimintaa kehitetään edelleen niin, että kaikki ohjaustyötä tekevät opinto-ohjaajat kokevat SOPO ry:n omaksi järjestökseen ja liittyvät jäseniksi. Yhdistyksen toimintaa tehdään tunnetuksi valtakunnallisilla Opopäivillä ja muissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä kehittämällä yhdistyksen sisäistä tiedotustoimintaa. Yhdistyksen jäsenhankintaa vahvistetaan sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten ohjausalan ammattilaisten keskuudessa.

TOIMIKUNTATYÖSKENTELY

SOPO ry:n kouluastekohtaisten toimikuntien yhteisenä tehtävänä on
• seurata oman kouluasteensa ajankohtaisia kysymyksiä kuten lainsäädännön, opetussuunnitelman perusteiden ja valintaperusteiden muutoksia
• tehdä esityksiä, valmistella kannanottoja ja lausuntoja sekä ottaa kantaa erityisesti oman kouluasteensa ohjaustehtäviin liittyviin kysymyksiin
• pitää yhteyttä OAJ:n kanssa opinto-ohjaajien palkkaukseen, muuhun edunvalvontaan sekä työn vaativuuteen liittyvissä kysymyksissä
• pitää yhteyttä päättäjiin opinto-ohjaukseen vaikuttavien asioiden valmistelussa
• seurata ohjauksen laatukriteereiden toteutumista

Perusopetustoimikunta

Perusopetustoimikunta vahvistaa opinto-ohjauksen asemaa ja oppilaiden oikeutta riittävään ja tarkoituksenmukaiseen opinto-ohjaukseen. SOPO ry ja perusopetustoimikunta toimivat yhteistyössä Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Eduskunnan sivistysvaliokunnan, OAJ:n, Aineenopettajaliiton sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lausunnoilla ja kannanotoilla vaikutetaan ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin asioihin ja päätöksentekoon. Perusopetustoimikunnan tavoitteena on vahvistaa opinto-ohjauksen asemaa peruskouluissa ja taata kaikille oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet opinto-ohjaukseen. Tästä syystä ensisijaisen tärkeää on, että yhdellä opinto-ohjaajalla on enintään 200 ohjattavaa. Perusopetustoimikunta seuraa tiiviisti oppivelvollisuuden laajentumista koskevaa keskustelua ja päätöksentekoprosessia sekä ottaa kantaa perusopetuksen opinto-ohjauksen näkökulmasta. Toimintakauden aikana aloitetaan kehittämään perusopetuksen opinto-ohjaajien vuosityöaikasuunnitelman suunnittelemista sekä seuraamista helpottamaan nettipohjainen työkalu. Työkalu tulisi kaikkien perusopetuksessa toimivien SOPO:n jäsenten käyttöön. Perusopetustoimikunnan tavoitteena on, että oppilaanohjaajien lehtoreiden palkkaus on tasavertainen muiden aineenopettajien sekä lukion opinto-ohjaajien kanssa. Lisäksi tavoitteena on säilyttää tai palauttaa oppilaanohjaajan oppitunnittomat perjantait, jotta opinto-ohjaukseen kannalta tärkeisiin koulutuksiin ja verkostotyöskentelyyn osallistuminen on mahdollista.

Ammatillisen koulutuksen toimikunta

Ammatillisen koulutuksen toimikunta työskentelee opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaajien aseman parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Yhtenäinen opinto-ohjaajien työnkuva, opinto-ohjauksen kentällä tapahtuviin muutoksiin vastaaminen, opinto-ohjauksen riittävän resursoinnin turvaaminen ja kollegoiden tukeminen arkityössä ovat tärkeitä toimikunnan tavoitteita. Toimikunta selkeyttää käsitystä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksesta ja tuo esille opinto-ohjauksen tavoitteita ja tehtävää. Toimikunta työskentelee reformissa tehtyjen, jo myönnettyjen virheiden korjaamiseksi. Vaikutamme siihen, että toisen asteen kaikkia opiskelijoita kohdellaan tasavertaisesti opinto-ohjauksen näkökulmasta. Opiskelijoilla on oikeus saada samanlaista ja saman laajuistai opinto-ohjausta toisella asteella riippumatta koulumuodosta. Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opintojen (1 osp) arviointikriteerejä pitää muuttaa yhdenvertaiseksi lukion opinto-ohjauskurssien kanssa. Opiskelijan oikeus saada koulutetun opinto-ohjaajan antamaa ohjausta tulee määrällisesti saada samalle tasolle kuin lukiossa. Opinto-ohjaajien työnkuvan kirkastaminen ja vuosikellon hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien arjessa jatkuu. Toimikunta tuo opinto-ohjaajien asiantuntijuutta näkyville eri foorumeilla ja nostaa esille opinto-ohjauksen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa ja opiskelijapalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Edunvalvonnan tavoitteena on saada kaikki ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat tasavertaiseen asemaan opettajiin verrattuna koskien vuosityöajan vapaajaksoja. Lisäksi tarvitaan mielekäs vuosityöajan määrittely. Toimikunta vaikuttaa myös palkkauksen kehittämiseen niin, että se vastaisi paremmin työn vaativuutta ja sen vaatimaa lisäkoulutusvaatimusta opettajan työhön verrattuna. Osallistumme aktiivisesti oppivelvollisuuden laajentamista koskevaan keskusteluun ja otamme kantaa ammatillisen opinto-ohjaajan näkökulmasta. Toimikunta on kaikkien ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien yhteinen edustaja ja mahdollisuuksien mukaan jakaa ohjauksen kentällä toimivien opinto-ohjaajien hyviä käytänteitä ja tukee opinto-ohjaajien ammatillista identiteettiä.

Lukiotoimikunta

Lukiotoimikunnan edunvalvonnallisina päätavoitteina on lisätä opinto-ohjaajien virkoja ja selkeyttää lukion työ- ja palkkausehtoja jäsenistölle. Lukion opinto-ohjaajien vuosityöajasta pyritään saamaan tarkennuksia. Pidetään edelleen esillä opinto-ohjauksen saatavuuteen liittyvät kysymykset nivelvaiheessa, lukioaikana ja jatko-opintoihin pyrkiessä. Tavoitteena on, että yhdellä opinto-ohjaajalla on enintään 200 ohjattavaa opiskelijaa, varsinkin kun uusi opetussuunnitelma painottaa opinto-ohjauksen tärkeyttä. Lukiotoimikunta seuraa, miten toisen asteen oppilaitosten yhdistyessä opinto-ohjaus uusissa organisaatioissa järjestetään ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että opinto-ohjaus niissä toteutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Lukiotoimikunta on mukana lukion kehittämistyössä opinto-ohjauksen osalta ja pitää yhteyttä opetushallitukseen, opetusministeriöön, eduskunnan sivistysvaliokuntaan, Suomen lukiolaisten liittoon ja moniin muihin tärkeisiin yhteistyötahoihin. Lukiotoimikunta ottaa kantaa lukion opinto-ohjauksen ajankohtaisiin asioihin ja on aktiivisesti yhteydessä OAJ:n kanssa lukion opinto-ohjaajien työ- ja palkkausasioissa. Lukiotoimikunta kannustaa lukioiden opinto-ohjaajia osallistumaan opinto-ohjausta koskevien tutkimusten järjestämiseen ja ajankohtaisista asioista kirjoittamiseen. Vuoden 2020 painopistealueina on seurata ja vaikuttaa paikallisella tasolla tapahtuvaan opetussuunnitelmatyöhön, lukiolakiin ja ylioppilastutkintoon sekä korkeakoulujen muuttuviin valintaperusteisiin, sekä vaikuttaa lukiokoulutuksen kehittämiseen.

Korkeakoulutoimikunta

Vaikutetaan edelleen siihen, että kaikki opinto-ohjaajat ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa voivat tehdä työtään lehtoreina. Opinto-ohjaus on muun opetuksen ja ohjauksen tavoin pedagogista toimintaa, jota antaa säädetyn koulutuksen kautta pätevöitynyt opinto-ohjaaja. Lisäksi vaikutetaan siihen, että opinto-ohjaajilla on omat rauhalliset, yksityisyyden suojan sekä tietoturvatun ohjauksen mahdollistavat työtilat. Vakituisen tilan puuttuessa opiskelijoiden on vaikea päästä tapaamaan opinto-ohjaajaa matalan kynnyksen periaatteella. Seurataan ja vaikutetaan tarvittaessa erilaisiin korkeakouluopiskeluun liittyviin ajankohtaisiin asioihin. Seurataan ja jaetaan tietoa eri korkeakouluhankkeiden etenemisestä sekä niiden tuloksista. Mahdollisuuksien mukaan jaetaan saatuja hyviä käytänteitä jäsenistölle. Pyritään vuoden 2020 aikana tekemään Webropol-kysely korkeakouluissa työskenteleville jäsenille toiveista ja odotuksista korkeakoulutoimikunnalle.

Kansainvälinen toimikunta

Kansainvälinen toimikunta valmistelee ja edistää yhdistyksen kansainvälisiä asioita. Toimikunta ylläpitää yhteyksiä pohjoismaiseen ohjausalan järjestöön NFSY:yyn ja laatii sille maaraportin. Vuonna 2020 NFSY:n vuosikokous järjestetään 24.-25.4.2020 Reykjavikissä Islannin ollessa puheenjohtajamaa. Sopo ry vaikuttaa kansainvälisiin ohjausta koskeviin päätöksiin ja linjauksiin maailmanlaajuisen ohjausalan järjestön International Association for Educational and Vocational Guidancen (IAEVG) kautta. Jokainen SOPO ry:n jäsen kuuluu em. järjestöön Sopon kautta. SOPO ry vahvistaa IAEVG:n näkyvyyttä ja sen toiminnasta tiedottamista. Yhdistys julistaa jäsenilleen haettavaksi matka-apurahoja IAEVG:n konferenssiin 20.-22.10.2020 Riikaan Latviaan. SOPO ry:n hallituksen jäsenet osallistuvat myös konferenssiin. Opinto-ohjaajien kansainvälistymistä tuetaan yhteistyössä Opetushallitukseen kuuluvan Euroguidance – verkoston sekä muiden toimijoiden kanssa. SOPO ry:n nettisivujen käännöstyötä ruotsin ja englannin viimeistellään alkuvuonna 2020. Keväällä 2020 SOPO ry:n alue- ja toimikuntaseminaari järjestetään laivaseminaarina Itämerellä. Seminaariin kutsutaan Ahvenanmaan opinto-ohjaajia mukaan. Lisäksi SOPO ry edustajia osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisiin ohjausalan selvityksiin, tutkimuksiin ja seminaareihin.

TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI

Yhdistyksen jäsenlehti Opinto-ohjaaja ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden toimittamisesta vastaavat päätoimittaja Jukka Eero Vuorinen ja toimitussihteeri Aki Tulikari. Lehden toimitusneuvostossa on lisäksi yksi hallituksen edustaja sekä jäsensihteeri Tuija Mäntsälä. Opinto-ohjaaja -lehti on yhdistyksen tiedotuskanava jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille. Lehdessä seurataan, mitä opinto-ohjauksessa tapahtuu ja se tukee opinto-ohjaajien ammatillista osaamista. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan myös internet-sivuilla www.sopo.fi. Internet-sivujen toimivuutta ja ajantasaisuutta kehitetään saadun jäsenpalautteen avulla. Yhdistys kehittää näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa verkkoympäristöissä. Yhdistyksellä on Facebook –sivut ja Twitter –tili. Jäsenistöä lähestytään suoraan sähköpostitse: tiedotteita, jäsenkirjeitä, uutiskirjeitä. Alueyhdistysten puheenjohtajille on olemassa WhatsApp-ryhmä ja sähköpostiryhmä. Keskeinen osa tiedottamista ja markkinointia on osallistuminen messuille, näyttelyihin sekä muihin ohjauksen ja yhdistystoiminnan kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin.

TALOUS

Yhdistyksen talouden perustana ovat jäsenmaksutulot ja Opinto-ohjaaja -lehden ilmoitustulot. Tavoitteena on, että järjestölehden kustannukset osittain katetaan ilmoitustuloilla, joiden hankinnasta pääosin vastaa yhdistyksen palkkaama myyntineuvottelija. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma lisätään sivuille vuosikokouksen jälkeen helmikuussa.