Suomen opinto-ohjaajat ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

SOPO ry:n tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen asemaa ja vaikutusvaltaa valtakunnallisena ohjausalan pedagogisena järjestönä. Toimintavuoden keskeinen tavoite on vahvistaa ohjauksen asemaa kaikilla koulutusasteilla ja oppilaitoksissa niin, että kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeus asiantuntevaan ja riittävään ohjaukseen toteutuu.

Opinto-ohjaajien toimintaedellytysten parantamiseen yhdistys pyrkii

– opinto-ohjaajan ammatti-identiteetin vahvistamisella

– työnkuvan selkiinnyttämisellä

– kehittämällä yhdistyksen ja sen toimikuntien työskentelyä

– vahvistamalla alueyhteistyötä

– vaikuttamalla koulutus- ja ohjauspoliittisten ohjelmien laadintaan yhdessä OAJ:n kanssa

– osallistumalla opinto-ohjausta koskevaan koulutuspoliittiseen keskusteluun

– korostamalla opinto-ohjaajien ammatillisen erityisosaamisen tärkeyttä kaikilla koulutusasteilla

– vaikuttamalla OAJ:hin opinto-ohjaajien palkkausjärjestelmien ja työehtojen parantamiseksi

– ylläpitämällä ja kehittämällä ohjauksen kansainvälisiä yhteyksiä

– lisäämällä yhteistyötä ruotsinkielisten opinto-ohjaajien kanssa.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Hallitus kokoontuu 6 – 7 kertaa vuodessa. Hallitus toteuttaa toiminnassaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaa. Vuonna 2018 hallitus edistää juhlavuoden toteutumista. Vuonna 2018 on tullut kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisten opinto-ohjaajien toiminnan aloittamisesta. 1.-3.2.2018 järjestetään juhlavuoden Opopäivät Viking Mariellalla.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään edelleen niin, että kaikki Suomen oppilaitoksissa ohjaustyötä tekevät kokeva SOPO ry:n omaksi järjestökseen ja liittyvät jäseniksi. Tähän pyritään tekemällä yhdistyksen toimintaa tunnetuksi Opopäivillä ja muissa tapahtumissa sekä kehittämällä tiedotustoimintaa.

Yhdistyksen jäsenhankintaa vahvistetaan sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten ohjausalan ammattilaisten keskuudessa.

Yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaisesta ansiokkaasta järjestötoiminnasta voidaan myöntää jäsenille SOPO ry:n pronssisia, hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä.

TOIMIKUNNAT

SOPO ry:n kouluastekohtaisten toimikuntien yhteisenä tehtävänä on

– seurata oman kouluasteensa ajankohtaisia kysymyksiä kuten lainsäädännön, opetussuunnitelman perusteiden ja valintaperusteiden muutoksia

– tehdä esityksiä, valmistella kannanottoja ja lausuntoja oman toimikuntansa näkökulmasta sekä ottaa kantaa erityisesti oman kouluasteensa ohjaustehtäviin liittyviin kysymyksiin.

– tuoda esille ja valmistella oman kouluasteensa ja koulumuotonsa edunvalvonnallisia asioita ja pitää yhteyttä OAJ:n edunvalvontaosastoon, tulo- ja palkkapoliittiseen toimikuntaan opinto-ohjaajien ja opinto-ohjauksen lehtoreiden edunvalvontaan ja palkkaukseen sekä työn vaativuuteen liittyvissä kysymyksissä

– pitää yhteyttä päättäjiin opinto-ohjaukseen vaikuttavien asioiden valmistelussa

– seurata ohjauksen laatukriteereiden toteutumista

Ammatillisen koulutuksen toimikunta

Ammatillisen koulutuksen toimikunta työskentelee opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaajien aseman parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Yhtenäinen työnkuva, ohjauksen kentällä tapahtuviin muutoksiin vastaaminen ja ohjauksen riittävän resursoinnin turvaaminen ovat tärkeitä ohjauksen toteuttamiseen liittyviä tavoitteita. Toimikunnan tehtävänä on selkeyttää käsitystä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksesta ja tuoda esiin opinto-ohjauksen tavoitteita ja tehtävää.

Ammatillinen koulutus on ollut isossa muutoksessa jo pitemmän aikaa. Tutkinnon uudistus ja osaamispisteet ovat jo kaikkien hallinnassa, mutta tuleva ammatillisen koulutuksen reformi laittaa meidät kaikki uuden eteen. Jokaisen ammatillisessa koulutuksessa työskentelevän opinto-ohjaajan työpanos on tärkeä ja toimikunta työskentelee reformin myötä tulevien muutosten jalkauttamiseksi kaikkien hyväksi mm. työstämällä yhteistä opinto-ohjaajien työnkuvaa. Toimikunta tuo opinto-ohjaajien asiantuntijuutta näkyville eri foorumeilla ja nostaa esille opinto-ohjauksen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa ja opiskelijapalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Edunvalvonnan tavoitteena on kokonaistyöajan määrittäminen virka- ja työehtosopimuksessa selkeämmin työn luonteen mukaisena vuosityöaikana. Toimikunta pyrkii myös vaikuttamaan palkkauksen kehittämiseen niin, että se vastaisi paremmin työn vaativuutta.

Toimikunta pyrkii olemaan kaikkien ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien yhteisenä äänenä / kanavana ja mahdollisuuksien mukaan jakamaan ohjauksen kentällä toimivien opinto-ohjaajien hyviä käytänteitä ja tukemaan opinto-ohjaajien ammatillista identiteettiä.

Lukiotoimikunta

Lukiotoimikunnan edunvalvonnallisina päätavoitteina on saada lisää opinto-ohjaajien virkoja ja selkeyttää lukion työ- ja palkkausehtoja jäsenistölle. Lukion opinto-ohjaajien kokeilusopimukseen opinto-ohjaajan vuosityöajasta pyritään saamaan tarkennuksia. Pidetään edelleen esillä opinto-ohjauksen saatavuuteen liittyvät kysymykset nivelvaiheessa, lukioaikana ja jatko-opintoihin pyrkiessä. Tavoitteena on, että yhdellä

opinto-ohjaajalla on enintään 200 ohjattavaa opiskelijaa. Lukiotoimikunta seuraa, miten toisen asteen oppilaitosten yhdistyessä opinto-ohjaus uusissa organisaatioissa järjestetään ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että opinto-ohjaus niissä toteutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lukiotoimikunta pyrkii olemaan mukana kaikessa lukion kehittämistyössä opinto-ohjauksen osalta ja pitää yhteyttä opetushallitukseen, opetusministeriöön, eduskunnan sivistysvaliokuntaan, Suomen lukiolaisten liittoon ja moniin muihin tärkeisiin yhteistyötahoihin. Lukiotoimikunta ottaa kantaa lukion opinto-ohjauksen ajankohtaisiin asioihin ja on aktiivisesti yhteydessä OAJ:n kanssa lukion opinto-ohjaajien työ- ja palkkausasioissa. Lukiotoimikunta kannustaa lukioiden opinto-ohjaajia osallistumaan opinto-ohjausta koskevien tutkimusten järjestämiseen ja ajankohtaisista asioista kirjoittamiseen. Vuoden 2017 painopistealueina on seurata ja vaikuttaa uudistuvaan yo-tutkintoon ja korkeakoulujen muuttuvaan hakujärjestelmään.

Perusopetustoimikunta

Perusopetustoimikunta on mukana opinto-ohjauksen kehittämistyössä. Jäsenistöä kannustetaan opetus- ja ohjaussuunnitelman teossa ja käytännön työssä alueelliseen yhteistyöhön.

SOPO ry ja perusopetustoimikunta pitää yhteyttä opetushallitukseen, opetus- ja kulttuuriministeriöön, eduskunnan sivistysvaliokuntaan sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Toimikunta seuraa opetus- ja ohjaussuunnitelmien vaikutusta opinto-ohjaajien työnkuvaan.

Toimikunta seuraa Oppijan verkkopalvelun ja Opintopolku.fi -sivuston toimivuutta ja siihen luvattujen parannusten edistymistä. Jyväskylän opopäivien workshopissa tarjotaan jäsenistölle tietoisku opinto-ohjauksen digitaalisista apuvälineistä.

Perusopetustoimikunta pyrkii vaikuttamaan päättäjiin, siten että opinto-ohjauksen resurssit säilyvät ja paranevat. Tavoitteena on, että opinto-ohjaaja kohden on enintään 200 ohjattavaa.

Perusopetustoimikunnan edunvalvonnallisena tavoitteena on palkkauksen korjaaminen yhteistyössä OAJ:n kanssa.

Kansainvälisyystoiminta

Kansainvälinen toimikunta valmistelee yhdistyksen kansainvälisiä asioita. Sen tehtävänä on mm. maaraportin laatiminen, nettisivujen ruotsin- ja englanninkielisten osioiden kehittäminen ja stipendeihin liittyvien asioiden valmistelu. Yhdistys julistaa jäsenilleen haettavaksi matka-apurahoja IAEVG: n konferenssiin Göteborgissa.

Yhdistys vaikuttaa kansainvälisiin ohjausta koskeviin päätöksiin ja linjauksiin maailmanlaajuisen ohjausalan järjestön International Association for Educational and Vocational Guidancen (IAEVG) kautta. Raimo Vuorinen jatkaa järjestön varapresidenttinä. Jokainen SOPO ry:n jäsen kuuluu kansainväliseen järjestöön yhdistyksen kautta. SOPO ry vahvistaa IAEVG:n näkyvyyttä ja sen toiminnasta tiedottamista.

SOPO ry on jäsenenä Pohjoismaisen ohjausalan yhdistyksessä Nordiska Förening för Studie – och yrkesvägledning (NFSY). Hallitusvastuu on siirtynyt Islannille. Kansainvälinen toimikunta valmistelee NFSY:n vuosikokoukseen liittyvät asiakirjat ja vuosiraportit.

Opinto-ohjaajien kansainvälistymistä tuetaan yhteistyössä Opetushallitukseen kuuluvan CIMO :n ja sen Euroguidance – verkoston sekä muiden toimijoiden kanssa.

Korkeakoulutoimikunta

Korkeakoulutoimikunnan keskeisin tavoite on, että kaikilla korkeakouluopiskelijoilla on oikeus ja mahdollisuus opintojen ohjaukseen koko opintojensa ajan. Opintojen ohjaus on pedagogista toimintaa, joten ohjaajalla tulee olla opettajan ja opinto-ohjaajan koulutukset.

Korkeakoulumaailmassa eletään monien muutosten aikaa. Meneillään on erilaisia korkeakoulujen yhdistymis- ja yhteistyöhankkeita, jotka väistämättä tulevat vaikuttamaan opiskelijoiden opintoihin. Sekä opintojen sisällön että opiskelupaikan lisääntyvät valinnan mahdollisuudet lisäävät myös tarvetta opintojen ohjaukselle. Korkeakoulutoimikunnan seuraa ja ottaa kantaa muutossuunnitelmiin ja niiden toteutumiseen.

Korkeakoulujen opiskelijavalintaa ollaan voimakkaasti kehittämässä. Tavoitteena on, että toisen asteen tutkintotodistusten arvosanoja käytetään huomattavasti aiempaa enemmän opiskelijavalinnassa ja vastaavasti valintakokeiden määrää vähennetään. Lisäksi halutaan edelleen lisätä korkeakoulujen välistä valintayhteistyötä. Korkeakoulutoimikunta seuraa opiskelijavalinnan kehittämisprosessin etenemistä ja ottaa tarvittaessa kantaa esitettäviin muutoksiin.

Organisatoriset muutokset, opiskelijoiden lisääntyvät liikkumismahdollisuudet ja lisääntynyt verkko-opiskelu luovat uudenlaisia haasteita ohjaukselle. Erityisesti verkko-ohjauksen kehittäminen sekä erilaisten ohjausmallien kartoittaminen ja jakaminen korkeakouluverkostoissa ovat tärkeitä toimikunnan jäsenistölle. Toimintavuonna paneudutaan myös korkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Toimikunnan tavoite on tukea jäsenistöä etsimällä yhteistyötapoja, joiden avulla voidaan jakaa osaamista ja hyviä käytänteitä. Lisääntynyt yhteistyö tukisi myös työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI

Yhdistyksen jäsenlehteä on uudistettu ja nykyaikaistettu. Vuoden 2015 alusta lehti alkoi ilmestyä uudella nimellä Opinto-ohjaaja. Lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa. Lehden toimittamisesta vastaa yhdistyksen tiedottaja Aki Tulikari. Opinto-ohjaaja -lehti on yhdistyksen tärkeä tiedotuskanava jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille. Lehdessä seurataan, mitä opinto-ohjauksessa tapahtuu ja se tukee opinto-ohjaajien ammatillista osaamista. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan myös uudistettavien internet-sivujen kautta osoitteessa www.sopo.fi. Internet-sivujen toimivuutta ja ajantasaisuutta kehitetään saadun

jäsenpalautteen avulla. Yhdistys kehittää näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa verkkoympäristöissä. Yhdistyksellä on Facebook –sivut ja Twitter –tili.

Tiedottamista hoidetaan myös välittämällä jäsenistölle sähköisiä tiedotteita ja jäsenkirjeitä alueyhdistysten puheenjohtajien kautta. Keskeinen osa tiedottamista ja markkinointia on osallistuminen messuihin, näyttelyihin sekä muihin ohjauksen ja yhdistystoiminnan kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin. Toimintavuoden aikana yhdistyksen visuaalisen ilmeen uudistaminen viedään loppuun.

TALOUS

Yhdistyksen talouden perustana ovat jäsenmaksutulot ja Opinto-ohjaaja -lehden ilmoitustulot. Tavoitteena on, että järjestölehden kustannukset katetaan ilmoitustuloilla, joiden hankinnasta pääosin vastaa yhdistyksen palkkaama myyntineuvottelija.